სადეპოზიტო სერტიფიკატი

შეიძინე სადეპოზიტო სერტიფიკატი, დაიბრუნე თანხა პირობით გათვალისწინებულ დღეს და მიიღე მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

  • ვადა: 3-24 თვე
  • მინიმალური ნომინალური ღირებულება: 1 000 ერთეული
  • მაქსიმალური ნომინალური ღირებულება: შეუზღუდავი
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი


საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად მიიღებ, სერტიფიკატის თანხას კი მისი ვადის ამოწურვისას. ერთი თვის შემდეგ სერტიფიკატის გამოსყიდვისას  უქმდება  დარიცხვის პირობა და შესაძლებელია საწყისი თანხის მიღება უკვე მიღებული ყოველთვიური სარგებლის გამოკლებით.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი


დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს, ფასნამატის სახით მაღალ საპროცენტო სარგებელს — სერტიფიკატის საწყის თანხასა და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებ.

შეიძინე სადეპოზიტო სერტიფიკატი და მიიღე საჩუქარი

Visa/Mastercard Gold

Visa/Mastercard Gold

თუ სადეპოზიტო სერტიფიკატით გათვალისწინებული თანხა 10 000 ლარი ან მეტია (ან ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

Visa Platinum

Visa Platinum

თუ სადეპოზიტო სერტიფიკატით გათვალისწინებული თანხა 100 000 ლარი ან მეტია (ან ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით)

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები

მინიმალური ნომინალური ღირებულება 1 000 ერთეული
მაქსიმალური ნომინალური ღირებულება ულიმიტო
ვალუტა ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
სარგებლის გატანის პირობები  დისკონტური, საპროცენტო
  • თუ გამოსყიდვა განხორციელდა სერტიფიკატის შეძენის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, გადახდილ თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. ერთი თვის შემდეგ გამოსყიდვისას, უქმდება სარგებლის დარიცხვის პირობა და სერტიფიკატის მფლობელი შეძლებს მხოლოდ ძირი თანხის მიღებას.

  • სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

  • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი.

  • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება.

  • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება.

  • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

როგორ გავხსნა ანაბარი?

 
 
გაიარე ავტორიზაცია ინტერნტბანკში ეწვიე ბმულს: https://ebanking.ge/login და შეიყვანე მონაცემები
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
აირჩიე “ანაბრები”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარიᲨეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში
 
გაიარე ავტორიზაცია მობაილ ბანკში და შეიყვანე მონაცემები გადმოიწერე ლინკით ან დაასკანერე 
 
გადადი “შეთავაზებებში”
 
შეარჩიე სასურველი ანაბარი Შეიყვანე მოთხოვნილი ინფორმაცია შესაბამის ველებში

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

10.05%

9.95%

3.10%

3.00%

1.80%

1.70%

6-8

10.60%

10.40%

3.20%

3.10%

1.95%

1.90%

9-11

10.80%

10.45%

3.45%

3.40%

2.20%

1.95%

12-14

10.95%

10.50%

3.70%

3.65%

2.80%

2.70%

15-17

10.95%

10.50%

3.80%

3.70%

2.80%

2.70%

18-20

11.20%

10.50%

4.00%

3.95%

3.00%

2.90%

21-23

11.20%

10.50%

4.05%

4.00%

3.00%

2.90%

24

11.55%

10.55%

4.30%

4.20%

3.20%

3.10%

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

10.43%

10.42%

3.14%

3.04%

1.81%

1.71%

6-8

10.88%

10.91%

3.23%

3.14%

1.96%

1.92%

9-11

10.94%

10.97%

3.46%

3.45%

2.21%

1.97%

12-14

10.95%

11.02%

3.70%

3.71%

2.80%

2.73%

15-17

10.81%

11.02%

3.78%

3.76%

2.79%

2.73%

18-20

10.91%

11.02%

3.96%

4.02%

2.98%

2.94%

21-23

10.77%

11.02%

3.99%

4.07%

2.97%

2.94%

24

10.95%

11.08%

4.21%

4.28%

3.15%

3.14%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

 

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
რა საპროცენტო განაკვეთით სარგებლობენ არარეზიდენტები?

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური შეთანხმებით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. 
 

შესაძლებელია თუ არა გამოვიყენო სერტიფიკატის თანხა გამოსყიდვის გარეშე?

დიახ, სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე დაიშვას სერტიფიკატით უზრუნველყოფილი ოვერდრაფტი სტანდარტული პირობებით. ასევე, შეგიძლიათ აიღოთ სერტიფიკატით უზრუნველყოფილი სესხი.
 

შესაძლებელია თუ არა სერტიფიკატის ვადაზე ადრე გამოსყიდვა?

ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი.

შესაძლებელია თუ არა სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება?

სერტიფიკატის ნაწილობრივ  გასხვისება დაუშვებელია. შესაძლებელია სრულად გასხვისება.

შესაძლებელია თუ არა შეიცვალოს სერტიფიკატის პირობები მისი შეძენის შემდეგ?

შეძენის შემდეგ სერტიფიკატის პირობები არ იცვლება.
 

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი