სატარიფო პაკეტები

სატარიფო პაკეტები

ისარგებლე ერთდროულად რამდენიმე საბანკო პროდუქტით და მიიღე შენს საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზებები. 

გადაიხადე მხოლოდ პაკეტის საფასური, მასში შემავალი პროდუქტები/მომსახურეობა უფასოა.

პირობები და ტარიფები

CLASSIC პაკეტი

CLASSIC პაკეტი არარეზიდენტებისთვის

GOLD პაკეტი

PLATINUM პაკეტი

სტანდარტული ტარიფი

ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი

10 ლარი

10 ლარი

15 ლარი

-

ყოველწლიური საკომისიო

19 ლარი

100 ლარი

90 ლარი

140 ლარი

-

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილბანკი

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1.5 ლარი

სადებეტო ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი)

Visa Classic / MC Standard / Visa Local - უფასო

Visa Classic / MC Standard  / Visa Local- უფასო

Visa Gold / MC Gold - უფასო

Visa Platinum - უფასო

Visa Classic / MC Standard -30 ლარი,Visa Gold / MC Gold -100 ლარი,Visa Platinum -250 ლარი.

თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატებში**

სტანდარტული

სტანდარტული

0%

 

0%

0.2% მინ. 0.60 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 4 ლარამდე;

10 000-ლარიდან 100 000-ლარამდე -0,07%, მაქს. 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0,07%, მაქს. 100 ლარი.

1000 ლარამდე - 2 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილბანკით

სტანდარტული სტანდარტული სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 2 ლარამდე;

10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე - 0%, 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0%, 10 ლარიდან - 50 ლარამდე

1000 ლარამდე - 1 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

0.2%, მინ. 15 აშშ. დოლარი / 15 ევრო

ავტომატური კომუნალური გადახდები

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომოსიო 1 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

ყოველთვიური საკომისიო 1 ლარი

ცნობის გაცემა

სტანდარტული

სტანდარტული

უფასო

უფასო

10 ლარიდან 30 ლარამდე (დამოკიდებულია ცნობის ტიპზე)

ინდივიდუალური სეიფი

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

1 თვე - უფასო

1 თვის შემდეგ - სტანდარტული

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) - თვეში 40 ლარი; საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) - თვეში 60 ლარი

დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა

-

-

-

მინ. ნაშთი 1 000 ერთეული*

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

უფასო 

უფასო

უფასო

უფასო

 

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ინტერნეტბანკი/მობაილბანკი (IB SMS)

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ბანკის ფილიალიდან ეროვნული ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

სტანდარტული

სტანდარტული

0,30% მინ. 0,50 ლარი

0,20% მინ. 0,50 ლარი

0.4%, მინ. 0.50 ლარი 

ბანკის ფილიალიდან უცხოური ვალუტის გატანა  (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

სტანდარტული

სტანდარტული

0,50% მინ.1 ლარის ეკვივალენტი

0,50% მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი

0.6%, მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი

 

*დადებით ნაშთზე, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკში არსებული შემნახველი ანაბრის პირობების შესაბამისად.

**საზღვარგარეთ თანხის განაღდებისას კლიენტს შესაძლოა ჩამოეჭრას ბანკომატის მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი საკომისიო, რომელზეც ტერაბანკი პასუხისმგებლი არ არის. განაღდების დროს ბანკომატის ეკრანზე გამოდის შეტყობინება საკომისიოს შესახებ და კითხვა, სურს თუ არა მომხმარებელს ოპერაციის შესრულება.

თუ კლიენტი განაგრძობს თანხის განაღდების პროცესს - ეს ავტომატურად ნიშნავს მის თანხმობას ბანკომატის მომსახურე ბანკის საკომისიოს გადახდის თაობაზე.

***უცხო ქვეყნის ბარათით ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდებისას მოქმედებს შემდეგი ტარიფები:

 • ყოველ 100$-ზე ფიქსირებული 1$ საკომისიო;
 • ყოველ 200 ლარზე ფიქსირებული 2 ლარი საკომისიო.
   
 • ყოველ 100$-ზე ფიქსირებული 1$ საკომისიო;
 • ყოველ 200 ლარზე ფიქსირებული 2 ლარი საკომისიო.
   

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

 • აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2 000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;
 • აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20 000 ლარის ან მისი ეკვივალენტის ოდენობით;
 • აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20 000 აშშ დოლარის ან მისი ეკვივალენტის ოდენობით.
   

შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.

სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათები
იმ შემთხვევაში, თუ:

 • კლიენტის მიერ მოხდება სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათის დაკარგვა /დაზიანება, ბარათი დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1); - სტანდატული ტარიფით
 • სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათს გაუვა ვადა, მაგრამ კლიენტის მიერ გაგრძელდება სატარიფო პაკეტით სარგებლობა, ბარათი დაუმზადდება უფასოდ;
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათზე დაამზადოს დამატებითი ბარათი - დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1);- სტანდატული ტარიფით
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათი მიიღოს იმავე სამუშაო დღეს, კლიენტმა უნდა გადაიხადოს სასწრაფო ღირებულების საფასური (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1).- ბარათის ღირებულებას + GEL 30
   

სატარიფო პაკეტების კატეგორიის ცვლილება:

 • კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებისას, მზადდება შესაბამისი ტიპის ბარათი.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებაზე, კლიენტმა უნდა გააკეთოს განაცხადი ბანკის ფილიალებში;
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის შეცვლის შემდეგ იცვლება, მისი საკომისიოს ოდენობაც, რომელიც შეესაბამება ახალ სატარიფო პაკეტს.
 • იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო პაკეტის შეძენისას კლიენტს უკვე აქვს ბარათი და მისი ტიპი არ შეესაბამება შეძენილ სატარიფო პაკეტს, ასეთი ბარათი სურვილის შემთხვევაში კლიენტს დარჩება მისი ვადის გასვლამდე, რომელზეც იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი.
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი