მომსახურების ტარიფები

მომსახურების ტარიფები

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიშის გახსნა 10 ლარი
დამატებითი მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიშის გახსნა 10 ლარი
მულტისავალუტო ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა 10 ლარი
იურიდიული პირის ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო* 300 ლარი
ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო** 3 ლარი
უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო*** 10 ლარი
 

*საკომისიოს გადახდა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ იურიდიული პირი, იურიდიული პირის დამფუძნებელი ან/და დირექტორი  არარეზიდენტი პირია.

**იურიდიული პირების მიმდინარე ანგარიშის მომსახურება ხორციელდება საბაზისო პაკეტის ფარგლებში, რომელიც თავის მხრივ, მოიცავს მიმდინარე ანგარიშის მომსახურებას, SMS დიჯიპასიან ინტერნეტბანკს და SMS შეტყობინებებს. საკომისიო არ ვრცელდება სახელმწიფო კომპანიებზე (მაგ: სსიპ და სხვა) და იურიდიულ პირებზე, რომლებიც გაიხსნა საჯარო რეესტრის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების  რეესტრიდან და აღნიშნული მომენტისთვის აქვთ დაუსრულებელი სტატუსი.

***უმოძრაო ანგარიში - ანგარიში რომელზეც უკანასკნელი ექვსი თვის განმავლობაში არ განხორციელებულა კლიენტის დავალების შესრულება.

გადარიცხვები

გადარიცხვა სს “ტერაბანკის“ სისტემაში უფასო
გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ტერაბანკის ფილიალებიდან 1 000 ლარამდე - 4 ლარი
1 000-დან 10 000 ლარამდე - 10 ლარი
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 20 ლარი  
100 000 ლარს ზემოთ - 200 ლარი
გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ტერაბანკის დისტანციური არხებიდან 1 000 ლარამდე - 1 ლარი
1 000 დან 10 000 ლარამდე - 5 ლარი
10 000 დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი
100 000 ლარი და ზემოთ - 100 ლარი
ლარის სწრაფი გადარიცხვა სხვა ბანკში* 5 000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი
5 000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი
გადარიცხვა სხვა ბანკში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქს. 500 აშშ დოლარი
გადარიცხვა სხვა ბანკში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) 0.2%, მინ. 15 ევრო, მაქს. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)
გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით აშშ დოლარში      გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25.00 აშშ დოლარი
გადარიცხვა სხვა ბანკში მიმღების ანგარიშზე თანხის სრულად ჩარიცხვის გარანტიით ევროში და სხვა ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) გადარიცხვის საკომისიოს დამატებული 25 ევრო
აშშ დოლარში შესრულებულ გადარიცხვაში ცვლილების შეტანა/თანხის მოძიება/გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი
ევროსა და სხვა ვალუტაში (გარდა აშშ დოლარისა) შესრულებულ გადარიცხვაში ცვლილების შეტანა/თანხის მოძიება/გადარიცხვის ანულირება 50 ევრო
*სწრაფი გადარიცხვის ოფციის არჩევის შემთხვევაში საგადახდო დავალება ტერაბანკის მიერ დამუშავდება დაჩქარებულად 15 წუთის განმავლობაში. სამუშაო საათები განისაზღვრება 17:50 საათამდე.

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელია ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) წარმოდგენა თუ გადასარიცხი თანხა აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარის ექვივალენტს ეროვნული ბანკის კურსით ვალუტაში.

საერთაშორისო და ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან, ასევე ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ბანკმა შესაძლებელია, თანხის ოდენობის მიუხედავად, გამოითხოვოს ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) და ტრანზაქციის შესწავლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით 

 

ნაღდ ფულთან დაკავშირებული მომსახურება

ანგარიშზე თანხის შეტანა ეროვნულ  და უცხოურ ვალუტაში უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა შესატანი თანხის 3%
ნებისმიერი ტიპის ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის გატანა  ფილიალის სალაროდან 0.2%, მინ. 0.50 ლარი
ნებისმიერი ტიპის ანგარიშიდან  უცხოური ვალუტის  გატანა ფილიალის სალაროდან 0.5%, მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი
უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%
საფულე ჩეკის გაცემა 9 ლარი
 

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა*

ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR) უფასო
სს ოპპას კუთვნილი აპარატების საშუალებით თანხის შეტანა (GEL, USD, EUR) 2%, მინ. 0,5 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით ეროვნულ ვალუტაში თანხის შეტანა 1 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD, EUR) თანხის შეტანა 2 ლარის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
* ოპერაციის თანხის მაქსიმალური ლიმიტია 1 500 ლარი ან მისი ეკვივალენტი შესაბამის უცხოურ ვალუტაში.

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის კონვერატაცია ტერაბანკის მიმდინარე კურსით - უფასო

დისტანციური არხები

ინტერნეტბანკის/მობაილბანკის  რეგისტრაცია უფასო
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასო
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის ყოველთვიური საკომისიო 5 ლარი
დიჯიპასის ღირებულება 50 ლარი
დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო 50 ლარი
   

SMS სერვისი

რეგისტრაცია, მომსახურება - უფასო

ინკასაცია

ნაღდი ფულის ინკასაცია თითო ობიექტზე 400 ლარიდან (თვეში)
ერთჯერადი საინკასაციო მომსახურება დამოკიდებულია ობიექტის ადგილმდებარეობაზე
 

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები

რეგისტრაცია/გადარიცხვა უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 1 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო სტანდარტული
 

მუდმივი საგადახდო დავალება

რეგისტრაცია უფასო
ყოველთვიური მომსახურების საკომისიო 1 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო ეროვნულ ვალუტაში დისტანციური არსებით შესრულებული გადარიცხვისთვის განსაზღვრული სტანდარტული საკომისიო
გადარიცხვის საკომისიო უცხოურ ვალუტაში სტანდარტული საკომისიო
 

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) 25 ლარი თვეში
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) 30 ლარი თვეში
ჯარიმა სეიფით სარგებლობის ღირებულის გადაუხდელობის გამო * თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
ჯარიმა გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში 150 ლარი
*ჯარიმა ითვლება ვადაგადაცილებულ დღეებზე დღიური გადასახდელი თანხის 50% ის ოდენობით

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის ოპერაციებზე უფასო
ანგარიშის ამონაწერი 2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის ოპერაციებზე* 20 ლარი
2 წელზე ნაკლები ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან უფასო
2 წელზე მეტი ხანდაზმულობის საბუთის აღდგენა პროგრამიდან ერთი დოკუმენტი 10 ლარი
ხელშეკრულების დედნის ასლის გაცემა არქივიდან** ერთი ხელშეკრულება 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე) 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30 ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ (ქართულ, ინგლისურ ენაზე)*** 10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)**** 30 ლარი
ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე/იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა 10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 30 ლარი
 

*საკომისიო ვრცელდება ამონაწერის ბანკის ფილიალიდან გაცემის შემთხვევაში. საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ანგარიშები) ანგარიშებიდან ამონაწერებს;

**საკომისიო არ ეხება სადეპოზიტო და სასესხო ხელშეკრულებებს (მათ შორის დისტანციურად გაფორმებულს), რომელიც არის მოქმედი ან რომლის დასრულებიდან/შეწყვეტიდან არ გასულა 2 წელზე მეტი. საბუთის გაცემის ვადაა მინიმუმ 3 სამუშაო დღე, ვადა შესაძლებელია გაიზარდოს და დამოკიდებულია მოთხოვნილი საბუთების რაოდენობაზე;

***კლიენტს აქვს უფლება დავალიანების შესახებ ინფორმაცია (მათ შორის ოვერდრაფტის და საკრედიტო ბარათის ათვისებული ლიმიტის შესახებ) მიიღოს უფასოდ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც  კლიენტი ითხოვს ინფორმაციის გაცემას ცნობის სახით, ბანკის ტიტულოვან ბლანკზე.

****საკომისიო არ ვრცელდება ბანკის მხრიდან  კრედიტის გაცემაზე უარის შესახებ ცნობაზე, თუ  უარი ეფუძნება მხოლოდ საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს მონაცემთა ბაზაში არსებულ მონაცემებს.

სპეციალური შეთავაზება "ახალი ბიზნესი"

 „ ახალი ბიზნესი“  შეღავათიან ფასებს სთავაზობს  იმ ახალ კომპანიებს, რომლებიც  რეგისტრაციისას მომსახურე ბანკად ირჩევენ ტერაბანკს. 

 ანგარიშის გახსნის შემდეგ კომპანიები მიიღებენ სრულ ინფორმაციას პირობების შესახებ და  შესაძლებლობა ექნებათ, აირჩიონ ტერაბანკის სასურველი ფილიალი მომსახურების მისაღებად.

ანგარიშის გახსნა უფასო
ვალუტა ლარი
სხვა ბანკებში გადარიცხვა უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში)
სმს დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასო  ( 12 თვის განმავლობაში) 
ბიზნეს  ბარათის მომსახურების საკომისიო; 50%-იანი ფასდაკლებით (24 თვის განმავლობაში)
სახელფასო ბარათების გაცემა უფასო
სახელფასო პროექტში ჩართული თანამშრომლებისთვის ბარათის განაღდება სს ტერაბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება -უფასო;
  სს  ლიბერთი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება-  უფასო 
  სს თიბისი  ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება - 1% მინ. 1 აშშ დოლარი
  სხვა დანარჩენი ბანკის ბანკომატიდან თანხის განაღდება -  2% მინ. 3 აშშ დოლარი 
* საჯარო რეესტრში რეგისტრაციიდან კლიენტს ეძლევა 30 დღიანი ვადა, იმისათვის, რომ ისარგებლოს მისთვის შეთავაზებული სპეციალური პირობებით

შეთავაზება ქალი მეწარმეებისთვის

ანგარიშის გახსნა უფასო
გადარიცხვა ლარში უფასო (12 თვის განმავლობაში)
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი უფასო
Bussiness ბარათი უფასო 
თანხის განაღდება ლარში უფასო
კონვერტაცია ხაზინასთან შეთანხმებული შეღავათიანი კურსით
 

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო - 0,2% მინ. 100 ლარი

სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
სერვისები
სერვისები
მეტი