ფინანსური მაჩვენებლები

2024

პილარ 3-ის I კვარტლის ანგარიშგება - 31.03.20241

2023

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 31.12.2023

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში 31.12.2023

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში 31.12.2023

პილარ 3-ის I კვარტლის ანგარიშგება 31.03.2023

პილარ 3-ის II კვარტლის ანგარიშგება 30.06.2023

პილარ 3-ის III კვარტლის ანგარიშგება - 30.09.2023

პილარ 3-ის IV კვარტლის ანგარიშგება - 31.12.2023

2022

პილარ 3-ის I კვარტლის ანგარიშგება - 31.03.2022

პილარ 3-ის II კვარტლის ანგარიშგება - 30.06.2022

პილარ 3-ის III კვარტლის ანგარიშგება - 30.09.2022

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში - 31.12.2022

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში - 31.12.2022

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება - 31.12.2022

პილარი 3-ის IV კვარტლის ანგარიშგება - 31.12.2022

2021

პილარ 3-ის I კვარტლის ანგარიშგება - 31.03.2021

პილარ 3-ის II კვარტლის ანგარიშგება - 30.06.2021

პილარ 3-ის III კვარტლის ანგარიშგება - 30.09.2021

პილარ 3-ის IV კვარტლის ანგარიშგება - 31.12.2021

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში - 31.12.2021

პილარ 3-ის წლიური ანგარიში - 31.12.2021

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება - 31.12.2021

2020

პილარ 3-ის II კვარტლის ანგარიშგება - 30.06.2020

მმართველობითი რეპორტი - 26.10.2020

პილარ 3-ს IV კვარტლის ანგარიშგება - 31.12.2020

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2020

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2020

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2020

პილარ 3-ის I კვარტლის ანგარიშგება - 31.03.2020

პილარ 3-ის III კვარტლის ანგარიშგება - 30.09.2020

2019

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2019

აუდიტის ანგარიში - 31.12.2019

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2019

სებ ანგარიშგება - 31.03.2019

სებ ანგარიშგება - 30.06.2019

სებ.ანგარიშგება - 30.09.2019

სებ ანგარიშგება - 31.12.2019

2018

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2018

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2018

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2018

სებ ანგარიშგება - 31.03.2018

სებ ანგარიშგება - 30.06.2018

სებ ანგარიშგება - 30.09.2018

სებ ანგარიშგება - 31.12.2018

2017

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2017

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2017

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2017

საბალანსო უწყისი - 31.03.2017

პილარ 3-ის წლიური ანგარიშგება - 31.12.2017

აუდიტორული დასკვნა 31.12.2017

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2017

სებ ანგარიშგება - 30.06.2017

სებ ანგარიშგება - 30.09.2017

სებ ანგარიშგება - 31.12.2017

2016

2015წ. აქციონერებზე გაცემული შემოსავლები - 31.01.2016

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2016

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.09.2016

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2016

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.09.2016

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2016

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.06.2016

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.09.2016

საბალანსო უწყისი - 31.03.2016

საბალანსო უწყისი - 30.06.2016

საბალანსო უწყისი - 30.09.2016

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2016

2015

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2015

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.06.2015

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.09.2015

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2015

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.06.2015

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.09.2015

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2015

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.06.2015

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.09.2015

საბალანსო უწყისი - 31.03.2015

საბალანსო უწყისი - 30.06.2015

საბალანსო უწყისი - 30.09.2015

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2015

2014

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2014

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.06.2014

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.09.2014

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2014

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.06.2014

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.09.2014

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2014

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.06.2014

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.09.2014

საბალანსო უწყისი - 31.03.2014

საბალანსო უწყისი - 30.06.2014

საბალანსო უწყისი - 30.09.2014

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2014

2013

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2013

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.06.2013

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.09.2013

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2013

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.06.2013

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.09.2013

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2013

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.06.2013

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.09.2013

საბალანსო უწყისი - 31.03.2013

საბალანსო უწყისი - 30.06.2013

საბალანსო უწყისი - 30.09.2013

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2013

2012

ბალანსგარეშე უწყისი - 31.03.2012

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.06.2012

ბალანსგარეშე უწყისი - 30.09.2012

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 31.03.2012

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.06.2012

ეკონომიკური მაჩვენებლები - 30.09.2012

მოგება-ზარალის უწყისი - 31.03.2012

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.06.2012

მოგება-ზარალის უწყისი - 30.09.2012

საბალანსო უწყისი - 31.03.2012

საბალანსო უწყისი - 30.06.2012

საბალანსო უწყისი - 30.09.2012

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2012

2011

აუდიტორული დასკვნა - 31.12.2011

ისტორია
ისტორია
მისია და ხედვა
მისია და ხედვა
მმართველობა
მმართველობა
მეტი