მომსახურების ტარიფები

 

სატარიფო პაკეტები

სატარიფო პაკეტები

 

პირობები და ტარიფები

CLASSIC პაკეტი

CLASSIC პაკეტი არარეზიდენტებისთვის

GOLD პაკეტი

PLATINUM პაკეტი

სტანდარტული ტარიფი

ყოველთვიური საკომისიო

2 ლარი

10 ლარი

10 ლარი

15 ლარი

-

ყოველწლიური საკომისიო

19 ლარი

100 ლარი

90 ლარი

140 ლარი

-

SMS მომსახურება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტ/მობაილ ბანკი

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

1.5 ლარი

სადებეტო ბარათი (ბარათის ვადა 2 წელი)

Visa Classic / MC Standart - უფასო

Visa Classic / MC Standart - უფასო

Visa Gold / MC Gold - უფასო

Visa Platinum - უფასო

Visa Classic / MC Standart -30 ლარი,Visa Gold / MC Gold -100 ლარი,Visa Platinum -250 ლარი, Visa ინფინიტი-უფასო

თანხის განაღდება ტერაბანკის ბანკომატებში

0.2% მინ. 0.6 ლარი

სტანდარტული

0%

 

0%

0.2% მინ. 0.60 ლარი

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 4 ლარამდე;

10 000-ლარიდან 100 000-ლარამდე -0,07%, მაქს. 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0,07%, მაქს. 100 ლარი.

1000 ლარამდე - 2 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

სტანდარტული სტანდარტული სტანდარტული

10 000 ლარამდე - 0,07%, 0.5-დან 2 ლარამდე;

10 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე - 0%, 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 0%, 10 ლარიდან - 50 ლარამდე

1000 ლარამდე - 1 ლარი;
1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;
10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;
100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში უცხოურ ვალუტაში

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

სტანდარტული

0.2%, მინ 15 USD/20 EUR

ავტომატური კომუნალური გადახდები

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

მუდმივი საგადახდო დავალება

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

1 ლარი

ცნობის გაცემა

სტანდარტული

სტანდარტული

უფასო

უფასო

სტანდარტული

ინდივიდუალური სეიფი

სტანდარტული

-

სტანდარტული

უფასო - 1 თვე

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) - თვეში 25 ლარი; საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) - თვეში 30 ლარი

დადებით ნაშთზე სარგებლის დარიცხვა

-

-

-

მინ. ნაშთი 1,000 ერთეული*

 

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა

უფასო 

უფასო

უფასო

უფასო

 

მიმდინარე ანგარიშის მომსახურების საკომისიო

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

ინტერნეტბანკი/მობაილბანკი (IB SMS)

უფასო

უფასო

უფასო

უფასო

 

*დადებით ნაშთზე, საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ბანკში არსებული შემნახველი ანაბრის პირობების შესაბამისად.

 

სატარიფო პაკეტი „პლატინუმით“ სარგებლობა შეუძლიათ ფიზიკურ პირებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგი პირობებიდან ერთ-ერთს:

 • აქვს ყოველთვიური მინიმალური შემოსავალი 2,000 ლარი ან მისი ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში;
 • აქვს გახსნილი ანაბარი მინიმუმ 20,000 ლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით;
 • აქვს  აღებული სესხი მინიმუმ 20,000 აშშ დოლარის ან მისი ექვივალენტის ოდენობით.

 

შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.

 

სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათები

იმ შემთხვევაში, თუ:

 • კლიენტის მიერ მოხდება სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათის დაკარგვა /დაზიანება, ბარათი დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1); - სტანდატული ტარიფით
 • სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათს გაუვა ვადა, მაგრამ კლიენტის მიერ გაგრძელდება სატარიფო პაკეტით სარგებლობა, ბარათი დაუმზადდება უფასოდ;
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემულ ბარათზე დაამზადოს დამატებითი ბარათი - დაუმზადდება სტანდარტული ტარიფით (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1);- სტანდატული ტარიფით
 • თუ კლიენტს სურს სატარიფო პაკეტის ფარგლებში გაცემული ბარათი მიიღოს იმავე სამუშაო დღეს, კლიენტმა უნდა გადაიხადოს სასწრაფო ღირებულების საფასური (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1).- ბარათის ღირებულებას + GEL 30


სატარიფო პაკეტების კატეგორიის ცვლილება

 • კლიენტის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სატარიფო პაკეტის ცვლილება, როგორც დაბალიდან უფრო მაღალით, ისე პირიქით, მაღალიდან დაბალი კატეგორიის სატარიფო პაკეტით.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებისას, მზადდება შესაბამისი ტიპის ბარათი.
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის ცვლილებაზე, კლიენტმა უნდა გააკეთოს განაცხადი ბანკის ფილიალებში;
 • სატარიფო პაკეტის კატეგორიის შეცვლის შემდეგ იცვლება, მისი საკომისიოს ოდენობაც, რომელიც შეესაბამება ახალ სატარიფო პაკეტს.
 • იმ შემთხვევაში, თუ სატარიფო პაკეტის შეძენისას კლიენტს უკვე აქვს ბარათი და მისი ტიპი არ შეესაბამება შეძენილ სატარიფო პაკეტს, ასეთი ბარათი სურვილის შემთხვევაში კლიენტს დარჩება მისი ვადის გასვლამდე, რომელზეც იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი (იხ. პლასტიური ბარათების მომსახურების ტარიფები, დანართი N1).

 

ანგარიშის გახსნა და მომსახურება

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა 

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 

ანგარიშის მომსახურების საკომისიო ინდ. მეწარმე ფიზიკური პირებისათვის

10 ლარი

5 ლარი *

თვეში 1 ლარი

ანგარიშის გახსნის განაცხადის განხილვის საკომისიო არარეზიდენტი პირებისთვის

50 ლარი

*აღნიშნული საკომისიო 2022 წლის 6 ნოემბრიდან არის 5 ლარი

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში

უფასო

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ინტერნეტ/მობაილ ბანკით

1000 ლარამდე - 1 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 2 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 5 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 50 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში ფილიალში ვიზიტით

1000 ლარამდე - 2 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100 ლარი.

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში

0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი 

თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში

0.2%, მინ. 20 ევრო, მაქ. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში) 

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში 

1000 ლარამდე - 2 ლარი;

1000-დან 10 000 ლარამდე - 4 ლარი;

10 000-დან 100 000 ლარამდე - 10 ლარი;

100 000 ლარს ზემოთ - 100ლარი.

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში ფიზიკური პირი***

0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი

ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და უცხოურ ვალუტაში ფიზიკური პირი***

0.2%, მინ. 20 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში); მაქ. 500 ევრო (ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)

დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით

35.00 აშშ დოლარი

25.00 ევრო

5.00 ფუნტი სტერლინგი

20.00 შვეიცარული ფრანკი

30.00 რუსული რუბლი

შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა

50 აშშ დოლარი/ევრო

გადარიცხული თანხის მოძიება

50 აშშ დოლარი/ევრო

შესრულებული გადარიცხვის ანულირება

50 აშშ დოლარი/ევრო

სწრაფი (ჩქარი) გადარიცხვა სხვა ბანკებში-ეროვნულ ვალუტაში*

5,000 ლარამდე - ფიქს. 1 ლარი;

5,000 ლარიდან - ფიქს. 2 ლარი;

გადარიცხვა მობილურის ნომრით ** 

50 ლარამდე გადარიცხულ თანხაზე - უფასო,

50 ლარზე ზევით - 1 ლარი

 

* სწრაფი გადარიცხვის შემთხვევაში თუ გადარიცხვა სამუშაო დღის 17:50 საათამდე შესრულდება, მიმღებს თანხა ანგარიშზე იმავე დღესვე დაუჯდება. ოპერაცია შესრულდება 15 წუთის განმავლობაში

* თუ გადახდის ოპერაციაში ჩართულია სხვა საგადახდო სისტემა/ ბანკი ტერბანკი არ არის პასუხისმგებელი მათ მიერ დამატებით დაწესებულ საკომისიოზე (ასეთის არსებობისას), რომლის გადახდაც უნდა უზრუნველყოს კლიენტმა.

***გადარიცხვის ლიმიტი 1500 ლარი (ან ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში). აღნიშნულ ლიმიტს ზემოთ გადარიცხვა დასაშვებია მხოლოდ თუ ოპერაციის დანიშნულებაა: საყოფაცხოვრებო გადასახადის, სამედიცინო მომსახურების გადასახადის ან სწავლების საფასურის გადახდა ან ოპერაციის თანხის მიმღები არის სახელმწიფო ხაზინა ან სხვა სახელმწიფო ორგანო.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია:

სავალუტო საგადახდო დავალების შესრულებისთვის აუცილებელია ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტის (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) წარმოდგენა თუ გადასარიცხი თანხა აღემატება 100 000 (ასი ათასი) ლარის ექვივალენტს ეროვნული ბანკის კურსით ვალუტაში.

საერთაშორისო და ადგილობრივი საკანონმდებლო მოთხოვნებიდან, ასევე ბანკის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, ბანკმა შესაძლებელია, თანხის ოდენობის მიუხედავად, გამოითხოვოს ანგარიშსწორების საფუძვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება, ინვოისი და ა.შ.) და ტრანზაქციის შესწავლისთვის საჭირო სხვა ინფორმაცია/დოკუმენტაცია.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია სავალუტო გადარიცხვებთან დაკავშირებით

 

ანგარიშიდან თანხის განაღდება

ანგარიშიდან თანხის გატანა არსებული სალაროს ნაშთის (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხა) ფარგლებში

0%*
ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,2% მინ. 0,5 ლარი
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,5% მინ. 1 ლარი შესაბამის ვალუტაში

2015 წლის 6 ივლისიდან მესამე პირის მიერ ანგარიშზე თანხის შეტანის და ანგარიშის მფლობელის მიერ ერთი საბანკო დღის განმავლობაში თანხის განაღდების შემთხვევაში, საკომისიო განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ანგარიშიდან თანხის განაღდება ლარში 50,000 ლარზე და მეტზე - თანხის 0,1% 
ანგარიშიდან თანხის განაღდება უცხოურ ვალუტში
50,000 ლარის ეკვივალენტზე და მეტზე - თანხის 0,25% 
 

შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო სალაროს ნაშთის ფარგლებში

0%

შემნახველი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში

ლარი - 0.20%, მინ.0.50 ლარი ვალუტა - 0.50%, მინ. 1 ლარის ეკვივალენტი

ვადიანი ტიპის დეპოზიტებზე არსებული ძირითადი თანხის/დარიცხული პროცენტის გატანის საკომისიო

0%** (როგორც სალაროს ნაშთის, ისე ჩარიცხული თანხის ფარგლებში)

 

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2017 წლის 15 ნოემბერი.

**ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2020 წლის 1 სექტემბერი. ამ თარიღამდე გახსნილ ანაბრებზე, რომლებზეც მოქმედებს გაგრძელების პირობა, ზემოთ აღნიშნული ინფორმაცია არ ვრცელდება.

 

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

ანგარიშზე თანხის შემოტანა  (ეროვნული  და უცხოური ვალუტა) უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა 3%

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 20 ივლისიდან იცვლება მომსახურების შემდეგი ტარიფი:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშებზე სესხის დასაფარად თანხის შეტანის საკომისიო  1 ერთეული (შესაბამის ვალუტაში)

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა

სს "ნოვა ტექნოლოჯის" საშუალებით 2%
TBC PAY-ს საშუალებით  1 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD,EUR) 2 ლარი/ექვივალენტი
ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით უფასო

 

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის  კონვერტაცია ბანკის შიდა კურსით

კუპიურებთან დაკავშირებული ოპერაციები

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები 

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება თვეში 1 ლარი
გადარიცხვა უფასო

მუდმივი დავალება 

რეგისტრაცია უფასო

მუდმივი საგადახდო დავალების მომსახურება 

თვეში 1 ლარი

ინტერნეტბანკი/მობაილ ბანკი

ინტერნებანკის/მობაილბანკის  რეგისტრაცია (აპლიკაციის საფასური)

უფასო

დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება 

თვეში 5 ლარი; 

დიჯიპასის ღირებულება 

20 ლარი

დიჯიპასის დაკარგვის/დაზიანების საკომისიო

40 ლარი

SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

1.5 ლარი (თვეში)

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების საკომისიო 1 ლარი

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) თვეში 25 ლარი
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) თვეში 30 ლარი
მინიმალური ვადა ერთი თვე
მაქსიმალური ვადა 12 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
გადახდის პირობა წინასწარი გადახდა
ვადაგადაცილების ჯარიმა თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების ჯარიმა 150 ლარი

 

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი უფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა უფასო
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)  10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30 ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ   10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  10 ლარი

ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე/

იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა

10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 30 ლარი
ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ 10 ლარი*

*იმ შემთხვევაში, თუ ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ მზადდება ბანკის შიდა მიზნებისათვის  (მაგ. სესხის დამუშავებისათვის), აღნიშნული დოკუმენტის გაცემა უფასოა. 

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო  0,2% მინ. 100 ლარი

                   ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე 

სხვა ბანკის ბარათის მომსახურების საკომისიოები

ბანკის ფილიალებში არსებული პოს-ტერმინალების მეშვეობით სხვა ბანკის ბარათით თანხის განაღდების საკომისიო 1.5%

სხვა ქვეყნის ბარათის ტერაბანკის ბანკომატებში განაღდების საკომისიო

ყოველ $100-ზე საკომისიო $1

ყოველ 200 ლარზე საკომისიო 2 ლარი

     

ბილინგის გადახდები

ფილიალში ოპერაციის შესრულებისას 

1 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

დისტანციურ არხებში  ოპერაციის შესრულებისას

0,5 ლარამდე (დამოკიდებულია პროვაიდერზე)

 

 

 

 

                   

განაცხადის ფორმა

Security Code