მომსახურების ტარიფები

 

ანგარიშის გახსნა

უნივერსალური მიმდინარე ანგარიშის გახსნა ფიზიკური პირებისათვის

ნომინალური მფლობელობის ანგარიშის გახსნა 

უმოძრაო ანგარიშის ყოველთვიური საკომისიო 

5 ლარი*

10 ლარი

2 ლარი **

*საკომისიოს გადახდა არ ვრცელდება ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართული ორგანიზაციის თანამშრომლებზე, საკრედიტო ბარათის მფლობელებსა და ვადიანი/მოთხოვნამდე ტიპის დეპოზიტარებზე.

**ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2017 წლის 15 ნოემბერი

 

 

გადარიცხვები

თანხის გადარიცხვა ტერაბანკის სისტემაში უფასო
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში  0.07%, მინ. 0.90 ლარი
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 15 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი (15.06.2015-დან)
თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და სხვა უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 20 ევრო, მაქ. 500 ევრო (ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში)  (15.06.2015-დან)
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ეროვნულ ვალუტაში  0.1%, მინ. 1 ლარი (15.06.2015-დან)
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში აშშ დოლარში 0.2%, მინ. 20 აშშ დოლარი, მაქ. 500 აშშ დოლარი (15.06.2015-დან)
ანგარიშის გაუხსნელად თანხის გადარიცხვა სხვა ბანკებში ევროსა და უცხოურ ვალუტაში 0.2%, მინ. 20 ევრო, მაქ. 500 ევრო (15.06.2015-დან)
დაზღვეული გადარიცხვა მიმღების ანგარიშზე სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით

35.00 აშშ დოლარი


25.00 ევრო


5.00 ფუნტი სტერლინგი


20.00 შვეიცარული ფრანკი


30.00 რუსული რუბლი

შესრულებულ  გადარიცხვაში ცვლილებების შეტანა 50 აშშ დოლარი/ევრო
გადარიცხული თანხის მოძიება 50 აშშ დოლარი/ევრო
შესრულებული გადარიცხვის ანულირება 50 აშშ დოლარი/ევრო
მუდმივი საგადასახადო დავალება თვეში 1 ლარი

 

ანგარიშიდან თანხის განაღდება

ანგარიშიდან თანხის გატანა არსებული სალაროს ნაშთის (კლიენტის მიერ ნაღდი სახით განთავსებული თანხა) ფარგლებში

0%*
ანგარიშიდან ეროვნული ვალუტის განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,2% მინ. 0,5 ლარი
ანგარიშიდან უცხოური ვალუტის  განაღდება (ჩარიცხული თანხის ფარგლებში) 0,5% მინ. 1 ლარი შესაბამის ვალუტაში

2015 წლის 6 ივლისიდან მესამე პირის მიერ ანგარიშზე თანხის შეტანის და ანგარიშის მფლობელის მიერ ერთი საბანკო დღის განმავლობაში თანხის განაღდების შემთხვევაში, საკომისიო განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ანგარიშიდან თანხის განაღდება ლარში 50,000 ლარზე და მეტზე - თანხის 0,1% 
ანგარიშიდან თანხის განაღდება უცხოურ ვალუტში
50,000 ლარის ეკვივალენტზე და მეტზე - თანხის 0,25% 
 

*ზემოხსენებული ცვლილების ძალაში შესვლის თარიღია 2017 წლის 15 ნოემბერი.

 

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

ანგარიშზე თანხის შემოტანა  (ეროვნული  და უცხოური ვალუტა) უფასო
ანგარიშზე  რუსული რუბლის შეტანა 3%

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 20 ივლისიდან იცვლება მომსახურების შემდეგი ტარიფი:

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშებზე სესხის დასაფარად თანხის შეტანის საკომისიო  1 ერთეული (შესაბამის ვალუტაში)

სწრაფი გადახდის ტერმინალების საშუალებით თანხის შეტანა

სს "ნოვა ტექნოლოჯის" საშუალებით 2%
TBC PAY-ს საშუალებით  1 ლარი
TBC PAY-ს საშუალებით უცხოურ ვალუტაში (USD,EUR) 2 ლარი/ექვივალენტი
ბანკის ფილიალში არსებული ტერმინალის საშუალებით უფასო

 

ვალუტის კონვერტაცია

ვალუტის  კონვერტაცია ბანკის შიდა კურსით

კუპიურებთან დაკავშირებული ოპერაციები

უცხოური ვალუტის დაზიანებული კუპიურების მიღება-გაცვლა 3%

ავტომატური კომუნალური გადარიცხვები 

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურება თვეში 1 ლარი
გადარიცხვა უფასო

ინტერნეტბანკი

რეგისტრაცია უფასო
პაროლიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება უფასო
დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკის მომსახურება  თვეში 5 ლარი; 
დიჯიპასის ღირებულება  20 ლარი
SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი თვეში 1.5 ლარი

SMS მომსახურება

რეგისტრაცია უფასო
მომსახურების საკომისიო 1 ლარი

ინდივიდუალური სეიფები

მცირე ზომის  სეიფები  (29*50*8) თვეში 25 ლარი
საშუალო ზომის სეიფები  (29*50*18; 29*50*28) თვეში 30 ლარი
მინიმალური ვადა ერთი თვე
მაქსიმალური ვადა 12 თვე (ავტომატური პროლონგაციით)
გადახდის პირობა წინასწარი გადახდა
ვადაგადაცილების ჯარიმა თანხის 50% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
გასაღების დაკარგვის ან დაზიანების ჯარიმა 150 ლარი

 

საბანკო დოკუმენტები

ანგარიშის ამონაწერი უფასო
დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემა უფასო
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან 10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ქართულ ენაზე)  10 ლარი
ცნობის გაცემა კლიენტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებზე (ინგლისურ ენაზე) 30 ლარი
ცნობა დავალიანების შესახებ   10 ლარი
არასტანდარტული ცნობის გაცემა (ქართულ და ინგლისურ ენაზე)  10 ლარი

ბანკის წერილი იპოთეკის/გირავნობის მოხსნაზე/

იპოთეკის/გირავნობის მოხსნა

10 ლარი
ცნობა სესხის დამტკიცების შესახებ 30 ლარი
ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ 10 ლარი*

*იმ შემთხვევაში, თუ ცნობა/ამონაწერი გზავნილების შესახებ მზადდება ბანკის შიდა მიზნებისათვის  (მაგ. სესხის დამუშავებისათვის), აღნიშნული დოკუმენტის გაცემა უფასოა. 

მობაილბანკი

რეგისტრაცია უფასო
აპლიკაციის საფასური უფასო
საკუთარ ანგარიშებს შორის გადარიცხვა/კონვერტაცია (საკრედიტო ბარათიდან გადარიცხვის გარდა) უფასო
გადარიცხვა საკრედიტო ბარათებიდან ბანკის სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
სხვა პირის/კომპანიის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში ბანკის სტანდარტული ტარიფების შესაბამისად
მობილურის ბალანსის შევსება უფასო

ესქრო მომსახურება

მომსახურების საკომისიო  0,2% მინ. 100 ლარი

 

 

                   ტერაბანკის საბანკო ოპერაციების წარმოების სტანდარტული პირობები ფიზიკური პირებისთვის იხილეთ ლინკზე 

განაცხადის ფორმა

Security Code