ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში (აქცია):

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.95%

9.90%

9.75%

6-8

10.15%

10.00%

9.75%

9-11

10.35%

10.10%

9.75%

12-14

10.55%

10.15%

9.70%

15-17 10.75% 10.25% 9.70%

18-20

10.95%

10.30%

9.65%

21-23

11.10%

10.35%

9.60%

24

11.30%

10.40%

9.55%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში (აქცია):*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

10.33%

10.36%

10.47%

6-8

10.41%

10.47%

10.61%

9-11

10.48%

10.58%

10.76%

12-14 10.55% 10.64% 10.84%

15-17

10.61%

10.75%

11.00%

18-20

10.67%

10.80%

11.10%

21-23

10.67%

10.86%

11.20%

24

10.72%

10.91%

11.18%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში(აქცია):

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.30%

2.25%

1.90%

6-8

2.80%

2.75%

2.40%

9-11

3.30%

3.25%

2.75%

12-14

3.50%

3.45%

2.90%

15-17 3.65% 3.55% 3.00%

18-20

3.80%

3.70%

3.10%

21-23

3.95%

3.80%

3.20%

24

4.05%

3.90%

3.65%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში (აქცია):*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.32%

2.27%

1.93%

6-8

2.82%

2.78%

2.45%

9-11

3.31%

3.30%

2.82%

12-14 3.50% 3.51% 2.99%

15-17

3.63%

3.61%

3.11%

18-20

3.76%

3.76%

3.23%

21-23

3.89%

3.87%

3.36%

24

3.97%

3.97%

3.86%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში (აქცია):

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.10%

1.05%

1.00%

6-8

1.40%

1.35%

1.10%

9-11

1.70%

1.45%

1.15%

12-14

2.15%

2.10%

1.40%

15-17 2.15% 2.10% 1.40%

18-20

2.35%

2.30%

1.60%

21-23

2.85%

2.55%

1.60%

24

2.95%

2.65%

1.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში (აქცია):*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.10%

1.06%

1.01%

6-8

1.40%

1.36%

1.11%

9-11

1.70%

1.46%

1.16%

12-14 2.15% 2.12% 1.42%

15-17

2.14%

2.12%

1.42%

18-20

2.34%

2.32%

1.64%

21-23

2.82%

2.58%

1.64%

24

2.91%

2.68%

1.85%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code