ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში :

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

9.70%

9.60%

9.45%

6-8

9.90%

9.70%

9.45%

9-11

10.10%

9.80%

9.40%

12-14

10.30%

9.80%

9.35%

15-17 10.50% 9.90% 9.30%

18-20

10.70%

10.05%

9.25%

21-23

10.85%

10.05%

9.15%

24

11.05%

10.10%

9.10%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

10.06%

10.03%

10.12%

6-8

10.14%

10.14%

10.26%

9-11

10.22%

10.25%

10.33%

12-14 10.30% 10.25% 10.41%

15-17

10.37%

10.36%

10.49%

18-20

10.43%

10.53%

10.57%

21-23

10.44%

10.53%

10.59%

24

10.50%

10.58%

10.57%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.75%

1.65%

1.15%

6-8

1.90%

1.80%

1.20%

9-11

2.45%

2.40%

1.90%

12-14

2.65%

2.60%

2.10%

15-17 2.75% 2.70% 2.20%

18-20

2.80%

2.75%

2.25%

21-23

2.90%

2.85%

2.30%

24

2.95%

2.90%

2.25%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.76%

1.66%

1.16%

6-8

1.91%

1.81%

1.21%

9-11

2.46%

2.43%

1.94%

12-14 2.65% 2.63% 2.15%

15-17

2.74%

2.73%

2.26%

18-20

2.78%

2.78%

2.32%

21-23

2.87%

2.48%

2.38%

24

2.91%

2.94%

2.33%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.70%

0.60%

0.45%

6-8

0.85%

0.60%

0.45%

9-11

1.10%

0.90%

0.85%

12-14

1.60%

1.40%

1.25%

15-17 1.80% 1.70% 1.30%

18-20

1.90%

1.80%

1.40%

21-23

1.95%

1.85%

1.45%

24

2.00%

1.90%

1.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში :*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.70%

0.60%

0.45%

6-8

0.85%

0.60%

0.45%

9-11

1.10%

0.90%

0.86%

12-14 1.60% 1.41% 1.27%

15-17

1.80%

1.71%

1.32%

18-20

1.89%

1.81%

1.43%

21-23

1.94%

1.87%

1.48%

24

1.98%

1.92%

1.53%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code