ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი* ინტერნეტბანკი

*საბანკო ოპერაციების შესასრულებლად საჭირო უნიკალური კოდების მაგენერირებელი მოწყობილობა

 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის თანხა - 500 ერთეულიდან*

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია  ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

  • ანაბრის გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში ანაბრის პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, მას დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველი დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელი. 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

8.50%

8.00%

7.50%

6-8

9.50%

9.00%

8.50%

9-11

10.00%

9.50%

9.00%

12-17

10.50%

10.00%

9.50%

18-20

10.75%

10.25%

9.75%

21-23

10.85%

10.35%

9.85%

24

11.00%

10.50%

10.00%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

8.43%

8.00%

7.60%

6-8

9.49%

9.19%

8.99%

9-11

9.96%

9.78%

9.70%

12-17

10.37%

10.37%

10.61%

18-20

10.39%

10.38%

11.15%

21-23

10.36%

10.77%

11.46%

24

10.38%

10.94%

11.72%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.50%

2.00%

1.80%

6-8

3.00%

2.50%

2.30%

9-11

3.50%

3.00%

2.80%

12-17

4.00%

3.50%

3.30%

18-20

4.25%

3.75%

3.55%

21-23

4.40%

3.90%

3.70%

24

4.50%

4.00%

3.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.27%

1.76%

1.56%

6-8

2.87%

2.36%

2.16%

9-11

3.42%

2.91%

2.71%

12-17

3.98%

3.46%

3.26%

18-20

4.25%

3.73%

3.53%

21-23

4.41%

3.90%

3.69%

24

4.52%

4.00%

3.79%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.75%

0.50%

0.30%

6-8

1.25%

0.75%

0.60%

9-11

1.75%

1.25%

1.10%

12-17

2.25%

1.75%

1.60%

18-20

2.50%

2.00%

1.85%

21-23

2.65%

2.15%

2.00%

24

2.75%

2.25%

2.10%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.51%

0.10%

0.60%

6-8

1.09%

0.60%

0.45%

9-11

1.63%

1.14%

1.98%

12-17

2.16%

1.68%

1.51%

18-20

2.41%

1.95%

1.77%

21-23

2.55%

2.11%

1.92%

24

2.65%

2.21%

2.02%

 

განაცხადის ფორმა

Security Code