ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდეა;

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხა არანაკლებ 10,000 ერთეულია

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

11.30%

11.10%

10.75%

6-8

11.75%

11.25%

10.70%

9-11

11.95%

11.30%

10.65%

12-14

12.20%

11.35%

10.55%

15-17 12.25% 11.40% 10.50%

18-20

12.30%

11.45%

10.35%

21-23

12.40%

11.50%

10.25%

24

12.50%

11.55%

10.20%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

11.79%

11.68%

11.63%

6-8

12.09%

11.85%

11.74%

9-11

12.12%

11.90%

11.86%

12-14

12.20%

11.96%

11.92%

15-17

12.07%

12.01%

12.04%

18-20

11.95%

12.07%

12.03%

21-23

11.87%

12.13%

12.09%

24

11.80%

12.18%

12.09%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში - აქცია

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.65%

2.55%

1.70%

6-8

2.70%

2.60%

1.80%

9-11

2.75%

2.70%

2.15%

12-14

3.20%

3.10%

2.55%

15-17

3.30%

3.20%

2.55%

18-20

3.45%

3.40%

2.80%

21-23

3.50%

3.40%

2.85%

24

3.55%

3.45%

2.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში - აქცია*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.68%

2.58%

1.72%

6-8

2.72%

2.63%

1.83%

9-11

2.76%

2.73%

2.20%

12-14 3.20% 3.14% 2.62%

15-17

3.29%

3.25%

2.63%

18-20

3.42%

3.45%

2.91%

21-23

3.46%

3.45%

2.97%

24

3.49%

3.51%

2.92%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში - აქცია

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.60%

1.50%

1.35%

6-8

1.75%

1.50%

1.35%

9-11

2.00%

1.80%

1.75%

12-14

2.50%

2.30%

2.15%

15-17 2.70% 2.60% 2.20%

18-20

2.80%

2.70%

2.30%

21-23

2.85%

2.75%

2.35%

24

2.90%

2.80%

2.40%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში - აქცია*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.61%

1.51%

1.36%

6-8

1.76%

1.51%

1.37%

9-11

2.00%

1.81%

1.78%

12-14

2.50%

2.32%

2.20%

15-17

2.69%

2.63%

2.26%

18-20

2.78%

2.73%

2.37%

21-23

2.82%

2.78%

2.43%

24

2.86%

2.84%

2.49%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code