ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი* ინტერნეტბანკი

*საბანკო ოპერაციების შესასრულებლად საჭირო უნიკალური კოდების მაგენერირებელი მოწყობილობა

 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის თანხა - 500 ერთეულიდან*

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია  ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

  • ანაბრის გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში ანაბრის პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, მას დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველი დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელი. 

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

8.50%

8.00%

7.50%

6-8

9.50%

9.00%

8.50%

9-11

10.00%

9.50%

9.00%

12-17

10.50%

10.00%

9.50%

18-20

10.75%

10.25%

9.75%

21-23

10.85%

10.35%

9.85%

24

11.00%

10.50%

10.00%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

7.51%

7.01%

6.54%

6-8

9.24%

8.85%

8.50%

9-11

9.83%

9.59%

9.38%

12-17

10.30%

10.22%

10.18%

18-20

10.37%

10.58%

10.88%

21-23

10.35%

10.71%

11.20%

24

10.38%

10.89%

11.60%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.50%

2.00%

2.00%

6-8

3.00%

2.50%

2.30%

9-11

3.50%

3.00%

2.80%

12-17

4.00%

3.50%

3.30%

18-20

4.25%

3.75%

3.55%

21-23

4.40%

3.90%

3.70%

24

4.50%

4.00%

3.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

-0.50%

-1.00%

-1.00%

6-8

1.80%

1.31%

1.11%

9-11

2.75%

2.27%

2.08%

12-17

3.44%

2.98%

2.83%

18-20

3.85%

3.44%

3.32%

21-23

4.02%

3.65%

3.56%

24

4.14%

3.79%

3.73%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

0.75%

0.50%

0.30%

6-8

1.25%

0.75%

0.60%

9-11

1.75%

1.25%

1.10%

12-17

2.25%

1.75%

1.60%

18-20

2.50%

2.00%

1.85%

21-23

2.65%

2.15%

2.00%

24

2.75%

2.25%

2.10%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

-2.22%

-2.47%

-2.66%

6-8

0.05%

-0.45%

-0.60%

9-11

0.99%

0.50%

0.35%

12-17

1.69%

1.20%

1.06%

18-20

2.13%

1.65%

1.52%

21-23

2.32%

1.86%

1.74%

24

2.45%

2.00%

1.89%

 

განაცხადის ფორმა

Security Code