ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი/მასტერქარდ გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი ინტერნეტბანკი

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში - აქცია:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

12.00%

11.80%

11.45%

6-8

12.45%

11.95%

11.40%

9-11

12.65%

12.00%

11.35%

12-14

12.90%

12.05%

11.25%

15-17 12.95% 12.10% 11.20%

18-20

13.00%

12.15%

11.05%

21-23

13.10%

12.20%

10.95%

24

13.20%

12.25%

10.90%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში - აქცია:*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

12.55%

12.46%

12.45%

6-8

12.83%

12.63%

12.59%

9-11

12.84%

12.68%

12.74%

12-14

12.90%

12.74%

12.82%

15-17

12.75%

12.79%

12.97%

18-20

12.61%

12.85%

12.99%

21-23

12.52%

12.91%

13.08%

24

12.43%

12.96%

13.09%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში - აქცია

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.45%

2.35%

1.50%

6-8

2.50%

2.40%

1.60%

9-11

2.55%

2.50%

1.95%

12-14

3.00%

2.90%

2.35%

15-17

3.10%

3.00%

2.35%

18-20

3.25%

3.20%

2.60%

21-23

3.30%

3.20%

2.65%

24

3.35%

3.25%

2.60%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.47%

2.38%

1.52%

6-8

2.52%

2.43%

1.62%

9-11

2.56%

2.53%

1.99%

12-14 3.00% 2.94% 2.41%

15-17

3.09%

3.04%

2.42%

18-20

3.22%

3.25%

2.69

21-23

3.26%

3.25%

2.76%

24

3.30%

3.30%

2.71%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში - აქცია:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.70%

1.60%

1.45%

6-8

1.85%

1.60%

1.45%

9-11

2.10%

1.90%

1.85%

12-14

2.60%

2.40%

2.25%

15-17 2.80% 2.70% 2.30%

18-20

2.90%

2.80%

2.40%

21-23

2.95%

2.85%

2.45%

24

3.00%

2.90%

2.50%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში*

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.71%

1.61%

1.47%

6-8

1.86%

1.61%

1.47%

9-11

2.11%

1.92%

1.88%

12-14

2.60%

2.43%

2.31%

15-17

2.79%

2.73%

2.37%

18-20

2.88%

2.84%

2.48%

21-23

2.92%

2.89%

2.54%

24

2.96%

2.94%

2.60%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code