ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის გახსნის შემთხვევაში საჩუქრად მიიღებ:

Visa/Mastercard გოლდს, თუ ვადიანი ტიპის ანაბრების ჯამური ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 10,000 ლარს ან მის ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით. 

Visa პლატინუმს, თუ ვადიანი ტიპის ანაბრების ჯამური ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 100,000 ლარს ან მის ექვივალენტს შესაბამის ვალუტაში ეროვნული ბანკის კურსით.

შენიშვნა: მეანაბრის სურვილის შემთხვევაში შესაძლებელია ანგარიშზე დაიშვას დეპოზიტით უზრუნველყოფილი ოვერდრაფტი სტანდარტული პირობებით

 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 500 ერთეული

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

დარღვევის პირობა

  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 

  • ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური, ან წინსწრებით) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას 

საპროცენტო განაკვეთები არარეზიდენტებისათვის დგინდება ინდივიდუალური  შეთანხმებით

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5
10.00%
9.90%
9.75%
6-8
10.35%
10.15%
9.85%
9-11
10.45%
10.10%
9.70%
12-14
10.50%
10.05%
9.55%
15-17
10.60%
10.05%
9.45%
18-20
10.70%
10.05%
9.35%
21-23
10.75%
9.95%
9.15%
24
10.80%
9.90%
9.05%
  

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში*:

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5
10.38%

10.36%

10.47%

6-8
10.62%
10.64%

10.73%

9-11
10.58%
10.58%

10.70%

12-14
10.50%
10.53%

10.66%

15-17
10.47%
10.53%

10.68%

18-20
10.43%
10.53%

10.70%

21-23
10.35%
10.42%

10.59%

24
10.27%
10.36%

10.50%

  

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში 

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

2.65%

2.55%

1.70%

6-8

2.70%

2.60%

1.80%

9-11

2.75%

2.70%

2.15%

12-14

3.20% 

3.10%

2.55%

15-17

3.30%

3.20%

2.55%

18-20

3.45%

3.40%

2.80%

21-23

3.50%

3.40%

2.85%

24

3.55%

3.45%

2.80%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში 

ანაბრის ვადა
სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5
2.68%
2.58%
1.72%
6-8
2.72%
2.63%
1.83%
9-11
2.76%
2.73%
2.20%
12-14
3.20%
3.14%
2.62%
15-17
3.29%
3.25%
2.63%
18-20
3.42%
3.45%
2.91%
21-23
3.46%
3.45%
2.97%
24
3.49%
3.51%
2.92%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში 

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.60%

1.50%

1.35%

6-8

1.75%

1.50%

1.35%

9-11

2.00%

1.80%

1.75%

12-14

2.50%

2.30%

2.15%

15-17 2.70% 2.60% 2.20%

18-20

2.80%

2.70%

2.30%

21-23

2.85%

2.75%

2.35%

24

2.90%

2.80%

2.40%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში 

ანაბრის ვადა

სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს

სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად

სარგებლის გატანა
წინსწრებით

3-5

1.61%

1.51%

1.36%

6-8

1.76%

1.51%

1.37%

9-11

2.00%

1.81%

1.78%

12-14

2.50%

2.32%

2.20%

15-17

2.69%

2.63%

2.26%

18-20

2.78%

2.73%

2.37%

21-23

2.82%

2.78%

2.43%

24

2.86%

2.84%

2.49%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code