ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი საშუალებას მოგცემს, წინასწარ განსაზღვრული ვადით განათავსო თანხა ანაბარზე და მიიღო მაღალი საპროცენტო სარგებელი.

ვადიანი ანაბრის გახსნის შემთხვევაში ერთი წლით ან მეტი ვადით, საჩუქრად მიიღებ:

  • ვიზა კლასიკი - თუ ანაბრის თანხაა 3,000-დან 10,000 ერთეულამდე

  • ვიზა გოლდი - თუ ანაბრის თანხაა არანაკლებ 10,000 ერთეული და ანაბარი გახსნილია მინიმუმ 12 თვის ვადით

        ორივე შემთხვევაში, მომხმარებელს უფასოდ გაუაქტიურდება SMS დიჯიპასიანი* ინტერნეტბანკი

*საბანკო ოპერაციების შესასრულებლად საჭირო უნიკალური კოდების მაგენერირებელი მოწყობილობა

 

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - 3 თვიდან 24 თვემდე

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის თანხა - 500 ერთეულიდან

  • თანხის შემცირება ან გაზრდა ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ ხდება

  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია  ყოველთვიურად, ვადის ბოლოს ან წინასწარ

  • ანაბრის გახსნიდან ერთი თვის განმავლობაში ანაბრის პირობის დარღვევის შემთხვევაში, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0.25%-ის ოდენობით. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, მას დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველი დეპოზიტის საპროცენტო სარგებელი. 

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 8.50% 8.00% 7.50%
6-8 9.50% 9.00% 8.50%
9-11 10.00% 9.50% 9.00%
12-17 10.50% 10.00% 9.50%
18-20 10.75% 10.25% 9.75%
21-23 10.85% 10.35% 9.85%
24 11.00% 10.50% 10.00%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 2.50% 2.00% 1.80%
6-8 3.00% 2.50% 2.30%
9-11 3.50% 3.00% 2.80%
12-17 4.00% 3.50% 3.30%
18-20 4.25% 3.75% 3.55%
21-23 4.40% 3.90% 3.70%
24 4.50% 4.00% 3.80%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 0.75% 0.25% 0.30%
6-8 1.25% 0.75% 0.60%
9-11 1.75% 1.25% 1.10%
12-17 2.25% 1.75% 1.60%
18-20 2.50% 2.00% 1.85%
21-23 2.65% 2.15% 2.00%
24 2.75% 2.25% 2.10%

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code