ზრდადი ანაბარი

ზრდადი ანაბარი შეგიძლია გახსნა გარკვეული ვადით, მასზე პერიოდულად დაამატო თანხა და ამავდროულად, მიიღო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო
  • ანაბრის ვადა - 6 თვიდან 24 თვემდე
  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • ანაბრის გახსნის მინიმალური თანხა - 20 ერთეული*
  • ყოველთვიური მინიმალური შენატანი – 20 ერთეული
  • ყოველთვიური მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი
  • დარიცხული პროცენტით სარგებლობა შესაძლებელია - ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს
  • ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას, გამოყენებულია კურსი 2.4 (ლარი/აშშ დოლარი), 3.0 (ლარი/ევრო).

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 8.25% 7.75%
9-11 8.50% 8.00%
12-17 9.00% 8.50%
18-20 9.25% 8.75%
21-23 10.00% 9.50%
24 10.50% 10.00%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 8.04% 7.70%
9-11 8.24% 8.06%
12-17 8.69% 8.68%
18-20 8.85% 8.97%
21-23 9.46% 9.80%
24 9.89% 10.35%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 2.50% 2.00%
9-11 3.00% 2.50%
12-17 3.50% 3.00%
18-20 3.75% 3.25%
21-23 3.90% 3.40%
24 4.00% 3.50%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 1.75% 1.25%
9-11 2.45% 1.97%
12-17 3.11% 2.67%
18-20 3.39% 2.98%
21-23 3.56% 3.18%
24 3.66% 3.29%

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 1.00% 0.50%
9-11 1.50% 1.00%
12-17 2.00% 1.50%
18-20 2.25% 1.75%
21-23 2.40% 1.90%
24 2.50% 2.00%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში:

ანაბრის ვადა სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
6-8 0.25% -0.25%
9-11 0.95% 0.46%
12-17 1.63% 1.15%
18-20 1.93% 1.46%
21-23 2.11% 1.65%
24 2.21% 1.76%
 

განაცხადის ფორმა

Security Code