სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას, სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს ამ პირობით გათვალისწინებული თანხა.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ძირითადი პირობები:

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვალუტა: ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა: მინიმალური - 3 თვე; მაქსიმალური - 24 თვე

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება:

  • მინიმალური - 1,000 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო*

  • მაქსიმალური - შეუზღუდავი

 • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი

 • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება

 • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება

 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას, გამოყენებულია კურსი 2.4 (ლარი/აშშ დოლარი)

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ორი ტიპის სადეპოზიტო სერტიფიკატით - საპროცენტო და დისკონტური:

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად, ხოლო სერტიფიკატის თანხას - მისი ვადის ამოწურვისას.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს ფასნამატის სახით - სერტიფიკატის საწყის თანხას და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებთ ვადის ბოლოს.

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები ფიზიკური პირებისთვის: 

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

9%

8.50%

3.00%

2.75%

1.25%

1.05%

6-8

10.00%

9.50%

3.50%

3.25%

1.75%

1.55%

9-11

10.50%

10.00%

4.00%

3.75%

2.25%

2.05%

12-17

11.00%

10.25%

4.50%

4.25%

2.75%

2.55%

18-20

11.25%

10.30%

4.75%

4.50%

3.00%

2.65%

21-23

11.35%

10.50%

4.90%

4.65%

3.15%

2.68%

24

11.50%

11.00%

5.00%

4.75%

3.25%

2.70%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები ფიზიკური პირებისთვის:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

8.47%

8.05%

1.70%

1.50%

-0.187%

-0.386%

6-8

9.67%

9.41%

2.70%

2.50%

0.84%

0.64%

9-11

10.18%

10.09%

3.40%

3.20%

1.58%

1.40%

12-17

10.53%

10.50%

4.10%

3.90%

2.30%

2.14%

18-20

10.66%

10.59%

4.30%

4.20%

2.60%

2.31%

21-23

10.64%

10.83%

4.50%

4.40%

2.78%

2.38%

24

10.74%

11.39%

4.60%

4.60%

2.89%

2.42%

 

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობების ძირითადი ხელშეკრულება მოქმედია 09.02.2017 დან.

განაცხადის ფორმა

Security Code