სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას, სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს ამ პირობით გათვალისწინებული თანხა.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ძირითადი პირობები:

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვალუტა: ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა: მინიმალური - 12 თვე; მაქსიმალური - 24 თვე

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება:

  • მინიმალური - 1,000 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო*

  • მაქსიმალური - შეუზღუდავი

 • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი

 • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება

 • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება

 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ორი ტიპის სადეპოზიტო სერტიფიკატით - საპროცენტო და დისკონტური:

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად, ხოლო სერტიფიკატის თანხას - მისი ვადის ამოწურვისას.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ მიიღებთ მაღალ საპროცენტო სარგებელს ფასნამატის სახით - სერტიფიკატის საწყის თანხას და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებთ ვადის ბოლოს.

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები ფიზიკური პირებისთვის:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

12

11.00%

10.25%

5.50%

5.25%

2.75%

2.55%

18

11.25%

10.30%

5.75%

5.50%

3.00%

2.65%

24

11.50%

10.35%

6.00%

5.75%

3.25%

2.70%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები ფიზიკური პირებისთვის:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

12

10.77%

10.51%

4.97%

4.83%

2.24%

2.06%

18

10.80%

10.64%

5.32%

5.27%

2.63%

2.33%

24

10.79%

10.73%

5.57%

5.62%

2.94%

2.47%

 

 

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობების ძირითადი ხელშეკრულება მოქმედია 09.02.2017 დან.

განაცხადის ფორმა

Security Code