გრძელვადიანი სტუდენტური სესხი

დაიფინანსე სწავლა საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობილი პროგრამით, საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე უმაღლეს ან პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

 • ვადა:  120 თვემდე
 • ვალუტა: ლარი

გრძელვადიანი სტუდენტური სესხი

თუ საქართველოში მოქმედი უმაღლესი ან პროფესიულ-საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტი ხარ და სწავლის დასაფინანსებლად სესხის აღება გსურს, ტერაბანკი და ათასწლეულის ფონდი უპრეცედენტო პროგრამას გთავაზობენ. გრძელვადიანი სტუდენტური სესხის მოდელი საერთაშორისო გამოცდილებაზე დააყრდნობითაა შემუშავებული და მთლიანად ერგება შენს საჭიროებებს. სესხით ისარგებლებენ საქართველოში მოქმედი ავტორიზებული საგანმანათლებლო საერთაშორისო აკრედიტაციის მქონე უმაღლესი და პროფესიული განათლების პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები და აბიტურიენტები (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები). პრიორიტეტი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო (STEM) სპეციალობებს მიენიჭება.

სესხის პირობები

მინიმალური ოდენობა   300₾
მაქსიმალური ოდენობა: არაუზრუნველყოფილი   45 000₾
მაქსიმალური ოდენობა: უზრუნველყოფილი   80 000₾
გადახდის პერიოდი: არაუზრუნველყოფილი   მაქსიმუმ 72 თვე
გადახდის პერიოდი: უზრუნველყოფილი   მაქსიმუმ 120 თვე
ვალუტა   ლარი
გაცემის საკომისიო   0%
გარანტიის საკომისიო   0 ლარი
თანხის გატანის საკომისიო   იხ. Სატარიფო პაკეტები
თანამონაწილეობა   არ მოითხოვება
უზრუნველყოფა   საბლანკო / უძრავი ქონება
მსესხებლის ასაკი   18 წლიდან
მსესხებლის (სტუდენტის) სტატუსი   „აქტიური“ ან სწავლის საფასურის გადაუხდელობის გამო „შეჩერებული“
საშეღავათო პერიოდი   მაქსიმუმ 60 თვე (სწავლის პერიოდს დამატებული 12 თვე)

სრული პირობები

ნომინალური   9,9%-დან
ეფექტური   9,01%-დან
 • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით, შესაბამის დაწესებულებასთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი
 • საგანმანათლებლო დაწესებულების  მიერ გაცემული ცნობა, სტუდენტის/პროფესიული სტუდენტის სტატუსის შესახებ; შეჩერებული სტატუსის შემთხვევაში, ცნობა სტატუსის შეჩერების მიზეზის მითითებით
 • ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის შემთხვევაში საგამოცდო ქულების შესახებ ცნობა 
 • პირველი სემესტრის სტუდენტის შემთხვევაში - საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ გამოცდებზე მოპოვებული ქულების შესახებ ინფორმაცია
 • სხვა - საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, საგანმანათლებლო პროგრამისა და მის ფარგლებში სწავლის შედეგებთან დაკავშირებით - საშუალო შეწონილი ქულა (GPA)
 • პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემთხვევაში ცნობა/რეკომენდაცია
 • პირველი კურსის პირველი სემესტრის შემთხვევაში ცნობა საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის შესახებ
 • სხვა, ცნობა/რეკომენდაცია, სადაც აღწერილია  სტუდენტის აკადემიური მოსწრების და კურსის შესაბამისად გავლილი მოდულის შესახებ ინფორმაცია
 • ინფორმაცია მოპოვებული სახელმწიფო სასწავლო/სამაგისტრო გრანტის ან/და სხვა სახის გრანტის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
 • საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ინვოისი, სწავლის საფასურის მითითებით
   

როგორ მოვითხოვო სესხი?

გვესტუმრე ფილიალებში

 • იხილე ფილიალების ჩამონათვალი: აქ

დაგვირეკე ან მოგვწერე:

პროექტში ჩართული სასწავლო დაწესებულებები და პროგრამები

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სსიპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ააიპ-ჯიპა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

ააიპ-ჯიპა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი

შპს კავკასიის უნივერსიტეტი

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

ვებსტერის უნივერსიტეტი საქართველო

ვებსტერის უნივერსიტეტი საქართველო

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ხშირად დასმული კითხვები

ვერ იპოვე პასუხი? დაგვისვი შეკითხვა
როგორ ხდება სწავლის დაფინანსება?

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ხორციელდება ყოველწლიურად. სტუდენტი ერთჯერად დაფინანსებას მოიპოვებს 1 წლის სწავლის საფასურის მაქსიმუმ 100%-ის ოდენობით.

რომელი სასწავლო პროგრამების დაფინანსება ხდება?

გრძელვადიანი სტუდენტური სესხის პროგრამაში ჩასართავად საგანმანათლებლო პროგრამა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით უნდა იყოს  ავტორიზებული და ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან ერთ-ერთს აკმაყოფილებდეს: 

 • შემუშავებულია და ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე
 • მოპოვებული აქვს საერთაშორისო აკრედიტაცია ან იმყოფება საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღების პროცესში
 • წარმოადგენს უცხოურ საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან ერთობლივ აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამას
 • წარმოადგენს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონით განსაზღვრული ერთობლივ საგანმანათლებლო პროგრამას
 • წარმოადგენს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე მოქმედი და უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ქსელის (ENQA) წევრი ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ საგანმანათლებლო პროგრამას

რა არის მსესხებლის მინიმალური ასაკი?

18 წელი.

როგორ გამოითვლება ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი?

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი გამოითვლება ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯისა და ხარჯის გაწევის პერიოდის გათვალისწინებით.

რამდენ ხანს გრძელდება საშეღავათო პერიოდი?

გრძელვადიანი სტუდენტური სესხის საშეღავათო პერიოდი მაქსიმუმ 60 თვე გრძელდება.

რა ხდება სესხის ვადაგადაცილების შემთხვევაში?

ვადაგადაცილების ჯარიმა წარმოადგენს ვადაგადაცილებული თანხის 0.2% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. 

რომელ ინდექსებზეა მიბმული სესხის ვალუტა?

 • ლარი - თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR 1M ინდექსი
 • აშშ დოლარი - Term SOFR
 • ევრო - Euribor

სხვა სესხები

სამომხმარებლო სესხი

სამომხმარებლო სესხი

შენი მიზნებისთვის განკუთვნილი მოქნილი სესხი, რომელიც შეგიძლია გამოიყენო სამოგზაუროდ, ტექნიკის ან საჭირო პროდუქტების შესაძენად.

იპოთეკური სესხი “გადადი ახალ ბინაში”

იპოთეკური სესხი “გადადი ახალ ბინაში”

სესხი მათთვის, ვისაც ძველი ბინის ახლით შეცვლა სურს.

იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი

შეიძინე, ააშენე ან გაარემონტე უძრავი ქონება ტერაბანკის იპოთეკური სესხის დახმარებით.

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

სპეციალური პირობები იპოთეკაზე სუბსიდირების პროგრამაში ჩართული პირებისთვის.

სესხი კურიერებისთვის

სესხი კურიერებისთვის

შენი მიზნებისთვის განკუთვნილი მოქნილი სესხი

ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი

ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხი

ტერაბანკი საშუალებას გაძლევს, ისარგებლო შენივე ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით და მისი გადახდის მეთოდიც თავად აირჩიო.

გამარტივებული იპოთეკური სესხი

გამარტივებული იპოთეკური სესხი

მარტივი სესხი დეველოპერულ კომპანიაში ბინის შესაძენად.

ავტო განვადება

ავტო განვადება

განვადება სასურველი ავტომობილის შესაძენად შემოსავლების დადასტურების გარეშე.

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი

საინვესტიციო იპოთეკური სესხი დაგეხმარება უძრავი ქონების შემოსავლის წყაროდ ქცევაში.

იპოთეკური სესხი ემიგრანტებისთვის

იპოთეკური სესხი ემიგრანტებისთვის

იპოთეკური სესხი დამატებითი უზრუნველყოფის გარეშე.

გრძელვადიანი სტუდენტური სესხი

გრძელვადიანი სტუდენტური სესხი

სტუდენტებსა და აბიტურიენტებზე მორგებული სესხი სწავლის დასაფინანსებლად.

ონლაინ განვადება

ონლაინ განვადება

განვადება სასურველ ნივთზე სახლიდან გაუსვლელად ტერაბანკის პარტნიორ მაღაზიებში.

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
ბარათები
ბარათები
მეტი