სადეპოზიტო სერტიფიკატი

შეიძინე სადეპოზიტო სერტიფიკატი და მიიღე მისი პირობებით გათვალისწინებული სარგებელი

 • ვადა: ლარში 3-დან 24 თვემდე
 • დოლარში და ევროში 6-დან 24 თვემდე
 • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები

სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლია რეზიდენტ/არარეზიდენტ იურიდიულ პირს.

ვალუტა   ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის ვადა  

ლარში -3-დან 24 თვემდე

აშშ დოლარში - 6-დან 24 თვემდე

საპროცენტო  განაკვეთი    ფიქსირებული
სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება   მინიმალური - 1 000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
მაქსიმალური - შეუზღუდავი
 • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი.

 • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება.

 • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება.

 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

 • ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა შეუძლებელია.

 • შეუძლებელია სერტიფიკატზე თანხის დამატება.

 • დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში.

 • ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ ერთი თვით ადრე  წერილობით, ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტ-ბანკით და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.

 • მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, სერვისცენტრში ან სათავო ოფისში, ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.

 

 • საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად მიიღებ, სერტიფიკატის თანხას კი მისი ვადის ამოწურვისას.

 • ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში სერტიფიკატის გამოსყიდვისას მომხმარებელს დაერიცხება ჯარიმა სერთიფიკატში გადახდილი თანხის 0.25%.

 • ერთი თვის შემდეგ სერტიფიკატის გამოსყიდვისას  უქმდება  დარიცხვის პირობა და მომხმარებელი შეძლებს მიიღოს სერტიფიკატის საწყისი თანხა უკვე მიღებული ყოველთვიური სარგებლის გამოკლებით.

 • დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს, ფასნამატის სახით მაღალ საპროცენტო სარგებელს — სერტიფიკატის საწყის თანხასა და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებ.

 • ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში სერტიფიკატის გამოსყიდვისას მომხმარებელს დაერიცხება ჯარიმა სერტიფიკატში გადახდილი თანხის 0.25%

 • ერთი თვის შემდეგ სერტიფიკატის გამოსყიდვისას  უქმდება  დარიცხვის პირობა და მომხმარებელი შეძლებს მხოლოდ სერტიფიკატის საწყისი თანხის მიღებას. 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის:

 

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5 9.65%

9.55%

*N/A

*N/A

*N/A

*N/A

6-8 10.20%

10.00%

1.50%

1.40%

0.95%

0.90%

9-11 10.40%

10.05%

1.80%

1.70%

1.20%

0.95%

12-14 10.55%

10.10%

2.10%

2.05%

1.80%

1.70%

15-17 10.55%

10.10%

2.10%

2.05%

1.80%

1.70%

18-20 10.80%

10.10%

2.50%

2.40%

2.00%

1.90%

21-23 10.80%

10.10%

2.50%

2.40%

2.00%

1.90%

24 11.15%

10.15%

2.80%

2.70%

2.20%

2.10%

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის**:

 

 

ლარი 

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

9.42%

9.47%

*N/A

*N/A

*N/A

*N/A

6-8

10.06%

10.15%

0.66%

0.57%

0.12%

0.07%

9-11

10.26%

10.30%

1.19%

1.10%

0.59%

0.34%

12-14

10.35%

10.40%

1.61%

1.58%

1.31%

1.22%

15-17

10.26%

10.44%

1.69%

1.66%

1.39%

1.31%

18-20

10.40%

10.46%

2.14%

2.08%

1.65%

1.57%

21-23

10.29%

10.48%

2.17%

2.12%

1.69%

1.62%

24

10.50%

10.54%

2.48%

2.44%

1.89%

1.83%

 

*აღნიშნული ვადით სადეპოზიტო სერტიფიკატი  სტანდარტული პირობით, მითითებულ ვალუტაში არ გაიცემა.


** ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე. 


აღნიშნული საპროცენტო განაკვეთები ვრცელდება არაუმეტეს 1 მილიონი აშშ დოლარის/ევროს მოცულობის ანაბარზე. თუ თანხა 1 მილიონ აშშ დოლარს/ევროს აღემატება, ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი ბანკის მიერ ინდივიდუალურად განიხილება.
 
სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობების ძირითადი ხელშეკრულება მოქმედია 09.02.2017-დან.

 

ხშირად დასმული კითხვები

ვის შეუძლია სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა?

სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლია როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ იურიდიულ პირს
 

როდის შევძლებ სარგებლის მიღებას?

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად მიიღებ, სერტიფიკატის თანხას კი მისი ვადის ამოწურვისას.
 

რა ვალუტაში და რა ხნით შემიძლია სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა?

სერტიფიკატის შეძენა შესაძლებელია ლარში 3-იდან 24 თვემდე ვადით, ხოლო დოლარსა და ევროში 6-იდან 24 თვემდე ვადით.

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
სერვისები
სერვისები
მეტი