ვადიანი ანაბარი

ყოველთვიურად, ან ვადის ბოლოს.

  • ვადა: ლარი 3-24 თვე
  • დოლარი/ევრო  6-24 თვე
  • ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
  • მინიმალური საწყისი შენატანი: 500 ერთეული

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის პირობები

მინ. ძირი თანხა   500 ერთეული
ვალუტა   ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სესხის ვალუტა   ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის ვადა ლარში   3-დან 24 თვემდე
ანაბრის ვადა დოლარში, ევროში   6-დან 24 თვემდე
სარგებლის გატანა   წინსწრებით, ვადის ბოლოს, ყოველთვიურად
ანაბრის გახსნა   უფასო
საპროცენტო  განაკვეთი   ფიქსირებული
პროცენტის დარიცხვა   ყოველთვიურად ან ვადის ბოლოს

ვადიან ანაბარზე თანხის დამატება არ არის დაშვებული


ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შესაძლებლობა


დეპოზიტი დაზღვეულია „დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის ფარგლებში.
ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შემთხვევაში, მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ცვლილებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში - არანაკლებ ერთი თვით ადრე  წერილობით, ელექტრონული ფოსტით, ინტერნეტ-ბანკით და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით.


მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ბანკის ნებისმიერ ფილიალში, სერვისცენტრში ან სათავო ოფისში, ზეპირი, თავისუფალი წერილობითი, სტანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
 

ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, უკვე გატანილი სარგებელი (თუ სარგებლის დარიცხვის პერიოდულობა იყო ყოველთვიური) მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას.

*გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდსა: www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2406 406

საპროცენტო განაკვეთები

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ლარში

ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 9.65% 9.55% 9.95%
6-8 10.00% 9.80% 10.05%
9-11 10.10% 9.70% 9.90%
12-14 10.15% 9.65% 9.75%
15-17 10.15% 9.65% 9.65%
18-20 10.35% 9.65% 9.55%
21-23 10.40% 9.55% 9.35%
24 10.40% 9.50% 9.25%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ლარში*

 
ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5 9.42% 9.47% 10.70%
6-8 9.86% 9.94% 10.97%
9-11 9.95% 9.92% 10.94%
12-14 9.95% 9.91% 10.91%
15-17 9.87% 9.94% 10.94%
18-20 9.97% 9.97% 10.96%
21-23 9.92% 9.88% 10.86%
24 9.82% 9.83% 10.77%
  *ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში

ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5    -    -     -
6-8 1.30% 1.25% 1.80%
9-11 1.50% 1.25% 2.15%
12-14 1.80% 1.60% 2.55%
15-17 1.95% 1.65% 2.55%
18-20 1.95% 1.70% 2.80%
21-23 2.15% 1.90% 2.85%
24 2.15% 1.90% 2.80%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დოლარში*

 
ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5    -    -    -
6-8 2.72% 2.63% 1.83%
9-11 2.76% 2.73% 2.20%
12-14 3.20% 3.14% 2.62%
15-17 3.29% 3.25% 2.63%
18-20 3.42% 3.45% 2.91%
21-23 3.46% 3.45% 2.97%
24 3.49% 3.51% 2.92%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი ევროში

ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5    -    -    -
6-8 0.60% 0.50% 1.35%
9-11 1.10% 0.85% 1.75%
12-14 1.10% 0.85% 2.15%
15-17 1.10% 0.85% 2.20%
18-20 1.35% 1.10% 2.30%
21-23 1.60% 1.35% 2.35%
24 1.60% 1.35% 2.40%
 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ევროში*

 
ანაბრის ვადა (თვე) სარგებლის გატანა
ვადის ბოლოს
სარგებლის გატანა
ყოველთვიურად
სარგებლის გატანა
წინსწრებით
3-5    -    -    -
6-8 1.76% 1.51% 1.37%
9-11 2.00% 1.81% 1.78%
12-14 2.50% 2.32% 2.20%
15-17 2.69% 2.63% 2.26%
18-20 2.78% 2.73% 2.37%
21-23 2.82% 2.78% 2.43%
24 2.86% 2.84% 2.49%
*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5 000 ერთეულზე.

ხშირად დასმული კითხვები

ვის შეუძლია ვადიანი ანაბრის გახსნა?

ანაბრის გახსნა შეუძლია როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიდენტ იურიდიულ პირს
 

როდის შევძლებ სარგებლის გატანას?

სარგებლის გატანს შეძლებ წინასწარ შენ მიერ არჩეული პირობებით: ან ყოველთვიურად ან ვადის ამოწურვისას.

რა მოხდება ვადიანი ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში?

ანაბრის ვადის დარღვევისას, თუ აღნიშნული დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვამდე, ანაბრის თანხას დაერიცხება ჯარიმა 0,25%-ის ოდენობით. თუ ანაბრის დარღვევა განხორციელდა მისი გახსნის დღიდან ერთი კალენდარული თვის ამოწურვის შემდეგ, ანაბარს დაერიცხება დარღვევის მომენტში ბანკში შემნახველ დეპოზიტზე მოქმედი საპროცენტო სარგებელი. 
 

რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ დარღვევა დაფიქსირდა სარგებლის გატანის შემდეგ?

გატანილი სარგებელი მოაკლდება ანაბრის ძირითად თანხას. 

დაგრჩათ კითხვები?

info@terabank.ge მოგვწერე შეტყობინება
(+995 32) 255 00 00 | * 50 50 დაგვირეკე
გვესტუმრე ფილიალებში იხილეთ ფილიალები
სესხები
სესხები
ანაბრები
ანაბრები
სერვისები
სერვისები
მეტი