შემნახველი ანაბარი

შემნახველი ანაბარი საშუალებას გაძლევთ, ნებისმიერი სიხშირით შეიტანოთ და გამოიტანოთ შეუზღუდავი ოდენობის თანხა თქვენს ანგარიშზე.  საპროცენტო სარგებელი კი დაგერიცხებათ ყოველი დღის ბოლოს, ანგარიშზე არსებული ნაშთის გათვალისწინებით. 

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ დანაზოგი მთლიანად ან ნაწილობრივ და ამავდროულად, მიიღოთ საპროცენტო სარგებელი.

ანაბრის პირობები:

  • ანაბრის გახსნა - უფასო

  • ანაბრის ვადა - უვადო

  • ანაბრის ვალუტა - ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

  • ანაბრის გახსნისთვის საჭირო მინიმალური თანხა - 5 ერთეული

  • ანაბარზე თანხის დამატება - ულიმიტო

  • პროცენტის დასარიცხად აუცილებელი მინიმალური ნაშთი - 500 ერთეული

  • საპროცენტო სარგებლის დარიცხვა -სარგებლის დარიცხვა წარმოებს დეპოზიტის ანგარიშზე დარიცხული ყოველდღიურ ნაშთის გათვალისწინებით. სარგებლის დარიცხვა ხორციელდება თვეში ერთხელ, ყოველი მომდევნო კალენდარული თვის პირველ რიცხვში.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.00% 0.80% 0.30%

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი*

ლარი აშშ დოლარი ევრო
3.04% 0.30% 0.30%

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code