იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი ტერაბანკისგან


ტერაბანკის იპოთეკური სესხები განკუთვნილია ფიზიკური პირებისთვის, რომლებსაც უძრავი ქონების შეძენა, მშენებლობა, რემონტი ან არსებული იპოთეკური სესხის რეფინანსირება სურთ. 


პროდუქტით სარგებლობა შეუძლიათ პირებს, რომლებსაც აქვთ როგორც სტანდარტული შემოსავალი, მაგალითად, ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა და გზანილი, ისე კერძო, მაგალითად, რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავლები. 
 

 

იპოთეკური სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური:

ლარში - 240 თვე

უცხოურ ვალუტაში - 120 თვე**

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - ინდექსს +3.3%-დან

აშშ დოლარი - 7.45%-დან (სოფრის ინდექსზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ევრო-7.1%-დან (ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 14.7 %-დან

აშშ დოლარი - 7.9%-დან 

ევრო - 7.5%-დან  

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ქონება

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ექვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

შემოსავლის ტიპი

ხელფასი, დანამატი, ბონუსი, პრემია, დივიდენდი, იჯარა, გზავნილი. ასევე, კერძო საქმიანობიდან — რეპეტიტორის, სტომატოლოგის, დალაქის, ძიძის, მკერავისა და ტაქსის მძღოლის საქმიანობებიდან მიღებული შემოსავალი                                                                                                                                  

სესხის გაცემის საკომისიო

0.5 % (მინ.50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო 

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო

თანამონაწილეობა უძრავი ქონების შეძენის დროს

0% დან (განისაზღვრება ქონების სალიკვიდაციო ღირებულებიდან გამომდინარე)

 

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარი (შესაბამის ვალუტაში)

 

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

*400 000 ლარზე ნაკლები სესხის/საბანკო კრედიტის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში (გარდა იმ გამონაკლისისა, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხი ერთი და იმავე ვალუტაშია).

 **უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში თუ მსესხებლის შემოსავალი სესხის ვალუტაშია – არაუმეტეს 15 (თხუთმეტი) წელი
უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება – არაუმეტეს 10 (ათი) წელი.

***სესხი გაიცემა როგორც საქართველოს რეზიდენტებზე, ასევე არარეზიდენტებზე. სესხი არარეზიდენტებზე გაიცემა საქართველოში მოქმედი საქმიანი ხელშეკრულების პირობებით.

2019 წლის პირველი იანვრიდან 2022 წლის პირველ იანვრამდე უცხოურ ვალუტაში გაცემული იპოთეკური სესხის რეფინანსირებისას, თუ სესხი გაიცემა უცხოურ ვალუტაში და მსესხებლის შემოსავალი და სესხის ვალუტა ერთმანეთისგან განსხვავდება, სესხის მაქსიმალური ხანგრძლივობა დასაშვებია იყოს 15 (თხუთმეტი) წელი.

****ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 000 ერთეულზე. ვადა - 84 თვე. 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code