უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური

 
იპოთეკის რეგისტრაციის საფასური

82 ლარი

იპოთეკის შეწყვეტის საფასური

82 ლარი

საჯარო რეესტრში გირავნობის რეგისტრაციის საფასური 

46 ლარი

საჯარო რეესტრში გირავნობის შეწყვეტის საფასური

46 ლარი

სატრანსპორტო საშუალებაზე გირვანობის რეგისტრაცია 

90 ლარი

ცნობა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ

40 ლარი

 

განაცხადის ფორმა

Security Code