უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური

 
იპოთეკის რეგისტრაციის საფასური - 4 სამუშაო დღე

157 ლარი

იპოთეკის შეწყვეტის საფასური - 4 სამუშაო დრე

157 ლარი

საჯარო რეესტრში გირავნობის რეგისტრაციის საფასური 

46 ლარი

საჯარო რეესტრში გირავნობის შეწყვეტის საფასური

46 ლარი

სატრანსპორტო საშუალებაზე გირვანობის რეგისტრაცია - 5 სამუშაო დღე 

90 ლარი

ცნობა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ - 5 სამუშაო დღე

40 ლარი

 

განაცხადის ფორმა

Security Code