ბიზნესოვერდრაფტი

ბიზნესოვერდრფატი გამოიყენება მოკლევადიანი ფულადი საჭიროებების დასაფინანსებლად ან მოკლევადიანი ლიკვიდურობის გასაუმჯობესებლად.  ბიზნეს ოვერდრაფტის შემთხვევაში, ყოველთვიურად იხდით მხოლოდ გამოყენებულ თანხაზე დარიცხულ პროცენტს.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code