საბანკო გარანტია

დააზღვიეთ თქვენი ბიზნესის რისკები ადგილობრივი და საერთაშორისო საბანკო გარანტიების მეშვეობით.

საბანკო გარანტიით ბანკი იღებს გამოუთხოვად წერილობით ვალდებულებას, გადაუხადოს ბენეფიციარს საგარანტიო წერილში მითითებული თანხა ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე.

 

გავრცელებული ფორმები:

 • სატენდერო გარანტია
 • ხელშეკრულების შესრულების გარანტია
 • საავანსო გადახდის გარანტია
 • გადახდის გარანტია
 • აუქციონის გარანტია
 • საგადასახადო ვალდებულებების უზრუნველყოფის გარანტია (ყოფილი საბაჟო)
 • ხარისხის/დეფექტების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

საპროცენტო განაკვეთი

 • თანხით უზრუნველყოფილი გარანტიის შემთხვევაში - 2%-დან
 • სხვა აქტივებით უზრუნველყოფილი გარანტიის შემთხვევაში - 3,5%-დან
 • გარანტიის ვადაზე ადრე გაუქმების საკომისიო - 50 ერთეული
 • გარანტიის ცვლილების საკომისიო - 50 ერთეული ყოველი ცვლილება
 • გარანტიაზე მოთხოვნის დაკმაყოფილების საკომისიო - გადასახდელი თანხის 0.15% (მინ. 50 ლარი)
   

მეტი კომფორტისთვის, მოიძიეთ თქვენთვის გაცემული საბანკო გარანტია ან ბანკიდან გაცემული ცნობა ტერაბანკის საძიებო სისტემაში.

განაცხადის ფორმა

Security Code