სადეპოზიტო სერტიფიკატი

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატი არის საბანკო დეპოზიტი (ანაბარი) და წარმოადგენს ბანკის ვალდებულებას, სერტიფიკატის პირობით გათვალისწინებულ დღეს სერტიფიკატის მფლობელს გადაუხადოს ამ პირობით გათვალისწინებული თანხა.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის ძირითადი პირობები:

 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენა შეუძლიათ როგორც რეზიდენტ, ასევე არარეზიტენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვალუტა: ლარი / აშშ დოლარი / ევრო
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ვადა: მინიმალური - 3 თვე; მაქსიმალური - 24 თვე
 • სადეპოზიტო სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულება:
  • მინიმალური - 1,000 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო*

  • მაქსიმალური - შეუზღუდავი

 • ბანკი არ არის ვალდებული, ვადაზე ადრე გამოისყიდოს სერტიფიკატი
 • დაუშვებელია სერტიფიკატის ნაწილობრივ გასხვისება
 • დაუშვებელია გაყიდული სერტიფიკატის პირობების ცვლილება
 • ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში, სერტიფიკატის მფლობელს უფლება აქვს ბანკის მონაწილეობით (ბანკის წინაშე), თუმცა, ბანკის თანხმობის გარეშე, ნებისმიერ პირზე გაასხვისოს სერტიფიკატი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დაცვით; სერტიფიკატის მესამე პირზე გასხვისების საკომისიო შეადგენს სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს.

* ეფექტური საპროცენტო სარგებელი დათვლილია 5,000 ერთეულზე.

თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ორი ტიპის სადეპოზიტო სერტიფიკატით - საპროცენტო და დისკონტური:

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, საპროცენტო სარგებელს ყოველთვიურად მიიღებთ, სერტიფიკატის თანხას კი მისი ვადის ამოწურვისას.

ვადაზე ადრე ბანკის მიერ გამოსყიდვის შემთხვევაში, საფასური ვადიანი ანაბრის პრინციპით გამოითვლება. სერტიფიკატში გადახდილ თანხაზე  კი შემნახველი ანაბრის განაკვეთი (ფაქტიურ დღეებზე) დაირიცხება.

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის შეძენის შემთხვევაში, ვადის ბოლოს, ფასნამატის სახით მაღალ საპროცენტო სარგებელს — სერტიფიკატის საწყის თანხასა და მასზე დარიცხულ საპროცენტო სარგებელს მიიღებთ.

ვადაზე ადრე ბანკის მიერ გამოსყიდვის შემთხვევაში, საფასური ვადიანი ანაბრის პრინციპით გამოითვლება. სერტიფიკატში გადახდილ თანხას შემნახველი ანაბრის განაკვეთი (ფაქტიურ დღეებზე) დაერიცხება და კლიენტზე ყოველთვიურად სარგებლის სახით გაცემული თანხა გამოაკლდება.

*ერთ თვეზე ნაკლებ ვადაში საპროცენტო და დისკონტური სერტიფიკატების  გამოსყიდვისას კლიენტს დაერიცხება ჯარიმა 0.25% მოცულობით(სერტიფიკატში გადახდილი თანხიდან).

                         სადეპოზიტო სერტიფიკატის საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

8.70%

8.65%

1.65%

1.40%

1.00%

0.60%

6-8

9.10%

9.00%

2.10%

2.00%

1.10%

0.95%

9-11

9.50%

9.20%

2.65%

2.50%

1.40%

1.15%

12-14

9.75%

9.35%

3.10%

3.00%

1.80%

1.70%

15-17

9.75%

     9.35%

3.10%

3.00%

1.80%

1.70%

18-20

10.10%

9.50%

3.50%

3.30%

2.00%

1.90%

21-23

10.10%

9.50%

3.50%

3.30%

2.00%

1.90%

24

10.55%

9.70%

3.60%

3.65%

2.45%

2.35%

 

                        სადეპოზიტო სერტიფიკატის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთები იურიდიული პირებისთვის*:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ვადა (თვე)

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

დისკონტური

საპროცენტო

3-5

8.53%

8.40%

0.45%

0.20%

-0.20%

-0.60%

6-8

9.15%

8.91%

1.35%

1.25%

0.35%

 0.20%

9-11

9.68%

9.32%

2.10%

1.97%

0.85%

0.61%

12-14 10.00% 9.53% 2.65% 2.59% 1.36% 1.27%

15-17

10.03%

9.46%

2.72%

2.67%

1.43%

1.35%

18-20

10.44%

9.71%

3.15%

3.03%

1.68%

1.61%

21-23

10.45%

9.62%

3.18%

3.07%

1.72%

1.65%

24

10.95%

9.93%

3.28%

3.44%

2.16%

2.11%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. 

 

სადეპოზიტო სერტიფიკატის მომსახურების პირობების ძირითადი ხელშეკრულება მოქმედია 09,02,2017 დან.

 

განაცხადის ფორმა

Security Code