სამომხმარებლო სესხი

სწრაფი დახმარება ფინანსური სახლისგან!

რასაც ისურვებ, შენი გახდება - ზღაპრულ დაპირებას  ჰგავს, მაგრამ რეალობაა. მხოლოდ ერთხელ გამოთქვი სურვილი ტერაბანკში და ნებისმიერი ნივთი, რომელიც მოგეწონება, შენი გახდება. საოცნებო მოგზაურობასაც დავაფინანსებთ. 

დაგეხმარები  იმ შემთხვევაშიც, თუ სამკურნალოდ გჭირდება თანხა შენთვის ან ნებისმიერი ახლობლისთვის.

შენი ქონება ჩვენთვის მხოლოდ დამატებითი საშუალებაა, რომ უფრო დიდი მიზნის მიღწევაში დაგეხმაროთ. გამოიყენე უკვე არსებული ქონება იმისთვის, რომ უფრო მეტი მოიპოვო და ისარგებლე უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხით.

 

უზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 1,000 ლარი


მაქსიმალური - ინდივიდუალურად*

სესხის ვადა

მინიმალური - 6 თვე


მაქსიმალური - 120 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი, აშშ დოლარი, ევრო

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - რეფინანსირების განაკვეთს +4.70%-დან


აშშ დოლარი(ლიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი)- 8.50%-დან


ევრო(ევრიბორზე მიბმული ცვლადი განაკვეთი) - 7.50%-დან

 

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

ლარი - 16.80%-დან


აშშ დოლარი -  9.60%-დან


ევრო- 8.60%-დან

სესხის დაფარვის პირობა

ყოველთვიური თანაბარი გადახდები

სესხის უზრუნველყოფა

უძრავი ან მოძრავი ქონება (ავტომანქანა)

შემოსავლის მინიმუმი

300 ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში)

სესხის გაცემის საკომისიო

0.90%(მინ. 50 ერთეული)

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი/6 აშშ დოლარი/6 ევრო.

თანხის გატანის საკომისიო

ლარი - 0,20% მინ. 0,50 ლარი

აშშ დოლარი / ევრო - 0,50% მინ. 1 ლარის ექვივალენტი 

 

*200,000 ლარზე (ექვ. ვალუტაში) ნაკლები თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში.

უზრუნველყოფის რეგისტრაციის/შეწყვეტის საფასური იხილეთ ბმულზე

 

 

არაუზრუნველყოფილი სამომხმარებლო სესხის პირობები

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 500ლარი


მაქსიმალური-  45,000  ლარი

სესხის ვადა

მინიმალური - 3 თვე


მაქსიმალური- 48 თვე

სესხის ვალუტა

ლარი

წლიური საპროცენტო განაკეთი     

10.5%-დან

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

19.20%-დან 

შემოსავალი

300ლარი (ეკვივალენტი უცხოურ ვალუტაში) 

სესხის უზრუნველყოფა

არ მოითხოვება

კრედიტ ინფოს ბაზაში ინფორმაციის მოძიების საკომისიო

18 ლარი 

სესხის გაცემის საკომისიო

2%(მინ.20 ერთეული)

გარანტიის საკომისიო*

500-დან - 5,000 ლარამდე სესხებზე - ფიქსირებული 3 ლარი თვეში

5,000-დან - 20,000 ლარის ჩათვლით სესხებზე  - ფიქსირებული 5 ლარი თვეში

თანხის გატანის საკომისიო

0,20% მინ. 0,50 ლარი

 

*გარანტიის საკომისიოს გააქტიურება ხდება მხოლოდ 500-დან 20,000 ლარის ჩათვლით ისეთ სესხებზე, რომელსაც არ ყავს არც თანამსესხებელი და არც თავდები.

თანხით უზრუნველყოფილი სესხი

სესხის ოდენობა

მინიმალური - 250 ლარი*


მაქსიმალური- დამოკიდებულია დეპოზიტის მოცულობაზე**

სესხის ვადა

მინიმალური- შეუზღუდავია 


მაქსიმალური- განისაზღვრება ანაბრის ვადის შესაბამისად

სესხის გამოყოფის საკომისიო

0.5%, მინიმუმ 20  ლარი / 15 აშშ დოლარი / 10 ევრო

სესხის ვალუტა

ლარი/ USD/ EUR

წლიური საპროცენტო განაკვეთი     

უცხოური ვალუტის შემთხვევაში - ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს დამატებული 4%;
ლარის შემთხვევაში - ანაბრის საპროცენტო განაკვეთს დამატებული 4% არანაკლებ 12% -ისა;

სესხის უზრუნველყოფა

როგორც მსესხებლის, ასევე მესამე პირის სახელზე გახსნილი ვადიანი და ზრდადი დაგროვებადი ტიპის ანაბარზე განთავსებული თანხა (სესხის უზრუნველსაყოფად დასაჯავშნი თანხა ტოლი უნდა იყოს  სესხის თანხისა  და მასზე დასარიცხი პროცენტის);
სესხის უზრუნველსაყოფად შესაძლებელია დაიჯავშნოს რამდენიმე ანაბარზე არსებული თანხა;
თუ სესხის თანხა აღემატება 50000 აშშ დოლარს, ან მის ექვივალენტს,  სავალდებულოა  დეპოზიტის მოთხოვნის უფლების  საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება. 

სესხის დაფარვის პირობა

ვადის ბოლოს /ანუიტეტით (კლიენტის სურვილისამებრ)

სესხის წინსწრებით დაფარვის  ჯარიმა

0%

სესხის გაცემის პირობები

სესხი გაიცემა ერთ ტრანშად

ვადაგადაცილების ჯარიმა

ვადაგადაცილებული თანხის 0.2 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

*თუ სესხის ვალუტა ანაბრის ვალუტის შესაბამისია, სესხის თანხა და მასზე დასარიცხი პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს ანაბრის თანხის 95%-ს.

**თუ სესხის ვალუტა და ანაბრის ვალუტა განსხვავდება, სესხის თანხა და მასზე დასარიცხი პროცენტი არ უნდა აღემატებოდეს ანაბრის თანხის 90%-ს. კონვერტაცია უნდა მოხდეს კომერციული კურსით. 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტის ჯამური ვალდებულება ბანკში არ აღემატება 200 000 ლარს (ექვ. ვალუტაში), სესხის თანხა გაიცემა მხოლოდ ლარში. 

 

განაცხადის ფორმა

Security Code