საერთაშორისოდ აკრედიტებული უნივერსიტეტები და პროგრამები

სსიპ-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამის დასახელება

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ელექტრული ინჟინერია (ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია)

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: კომპიუტერული ინჟინერია (კომპიუტერული მეცნიერება)

სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: სამოქალაქო ინჟინერია (ინჟინერია)

  სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

  პროგრამის დასახელება

  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ელექტრული ინჟინერია (ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია)

  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: კომპიუტერული ინჟინერია (კომპიუტერული მეცნიერება)

  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ქიმია-ბიოქიმია

  სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერება (კომპიუტინგი/ინფორმატიკა)

   შპს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

   პროგრამის დასახელება

   ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია;

   ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური ექსპლუატაცია;

   ინგლისურენოვანი პროფესიული პროგრამა : საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-A)

   ინგლისურენოვანი პროფესიული პროგრამა: საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაცია (CPL-H)

   ინგლისურენოვანი პროფესიული პროგრამა: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B1.1)

   ინგლისურენოვანი პროფესიული პროგრამა: საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურება (B2)

    

    შპს კავკასიის უნივერსიტეტი

    პროგრამის დასახელება

    ბიზნესის მართვის ორმაგი ხარისხის ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა:ბიზნესკვლევა;გლობალური მენეჯმენტი;მენეჯმენტ-კონსალტინგი

    ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამა: ფინანსები; მარკეტინგი; მენეჯმენტი

    ბიზნესის ადმინისტრირების ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ფინანსები; მარკეტინგი; მენეჯმენტი; საბუღალტრო აღრიცხვა

    მეცნიერების ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამა მენეჯმენტში 

    ტურიზმის ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა

     

     სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

     პროგრამის დასახელება

     სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ელექტრული ინჟინერია (ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია)

     სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: კომპიუტერული ინჟინერია (კომპიუტერული მეცნიერება)

     სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ქიმია-ბიოქიმია

     სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერება (კომპიუტინგი/ინფორმატიკა)

     ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: კომპიუტერული მეცნიერება (ინფორმატიკა)

     ქართულენოვანი საბაკალავრო პროგრამა: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

     ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა კომპიუტერული მეცნიერება (Bachel or of Informatics)

     ფრანაგულენოვანი კომპონენტებით ქართულენოვანი სამაგისტრო პროგრამა ტურიზმში

     ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა : "საჯარო მმართველობა"

     ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამა : "ეკონომიკა"

     ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამა:  “ეკონომიკა”

      

      სსიპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

      პროგრამის დასახელება

      დიპლომირებული მედიკოსის ქართულენოვანი ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა 

      დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული ერთსაფეხურიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამა

       

       ააიპ-ჯიპა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

       პროგრამის დასახელება

       ქართულენოვანი პროფესიული პროგრამა შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვით ტექნოლოგიებში

        

        *უნივერსიტეტების სია განახლდება პერიოდულად

        განაცხადის ფორმა

        Security Code